Wieacker-Wolffin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Wieacker-Wolffin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 26.10.2021
 
Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome
Wieacker-Wolff syndrome (WRWF)
ZC4H2-associated rare disorders (ZARD)
Foot contractures-muscle atrophy-oculomotor apraxia syndrome
Apraxia, Oculomotor, with Congenital Contractures and Muscle Atrophy
Contractures of Feet, Muscle Atrophy, and Oculomotor Apraxia

 

Lyhyesti

Wieacker-Wolffin oireyhtymä on harvinainen, hitaasti etenevä, hermoston kehitykseen vaikuttava oireyhtymä, joka lapsella on jo syntyessään. Tyypillisiä oireita ovat hitaasti etenevä lihasten heikentyminen, distaalinen myopatia, nivelten jäykistyminen sekä kykenemättömyys liikuttaa tiettyjä silmän, kasvon ja kielen lihaksia. Usein Wieacher-Wolffin oireyhtymään liittyy lievä älyllinen kehitysvammaisuus. Oireyhtymä johtuu X-kromosomissa sijaitsevan ZC4H2-geenin mutaatiosta. Wieacker-Wolffin oireyhtymän oirekuva vaihtelee huomattavasti sekä eri sukupuolten välillä että yksilöittäin. Oireyhtymäkohtaisen tiedon karttuessa oireyhtymästä on alettu käyttää englanninkielisissä julkaisuissa myös nimitystä ZC4H2-associated rare disorders (ZARD).

Oireet ja löydökset

Sikiö liikkuu vähän kohdussa, joka johtuu oireyhtymään liittyvästä lihasten heikkoudesta. Sikiön liikkumattomuus aiheuttaa nivelien virheasentoja ja johtaa vastasyntyneen vaikeaan artrogrypoosiin eli nivelten koukkujäykistymiin. Niveljäykistymät, arthrogryposis multiplexa congenita (AMC), kohdistuvat usein kahteen tai useampaan raajaan. Wieacker-Wolffin oireyhtymässä etenkin distaalinen myopatia eli alaraajojen kärkiosien lihasheikkous on tyypillistä. Spastisuus eli kohonnut lihasjänteys voi olla mahdollista. Lapsen kasvu voi olla hidasta.

Motoristen taitojen eli liikkeiden hallintaan liittyvien perustaitojen oppimisessa on viiveitä. Kasvojen ja kielen lihasheikkous voi vaikeuttaa syömistä ja puhumista. Kyky kommunikoida puheella vaihtelee yksilöllisesti.

Kasvonpiirteisiin vaikuttaa tiettyjen kasvojen lihasten heikkous esimerkiksi silmissä ja kielessä. Oireyhtymään voi liittyä ptosis eli yläluomen matala asento (ts. riippuluomet), karsastus tai kaukonäköisyys. Korvat voivat sijaita tavallista matalammalla ja kitalaen kaari voi olla korkea. Lisäksi suu voi olla poikkeavan muotoinen.

Kaikilla poikalapsilla todetaan lievä älyllinen kehitysvammaisuus. Oireyhtymän oirekuvaan voi liittyä epilepsia. 

Luustomuutoksiin voivat kuulua mm. kampurajalkaisuus, skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma ts. kiertoryhtivirhe, lordoosi eli notkoselkäisyys ja kamptodaktylia eli yhden tai useamman sorminivelen koukkujäykistymä. Lonkkanivel voi mennä helposti sijoiltaan.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Wieacker-Wolffin oireyhtymän aiheuttaa mutaatio X-kromosomissa sijaitsevassa ZC4H2-geenissä. ZC4H2-geeni on tärkeä sikiönkehityksen aikaiselle keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen kehitykselle. Eri mutaatiotyyppejä on useita erilaisia, ja tiettyjen mutaatioiden yleisyys vaihtelee mies- ja naissukupuolen välillä. Esimerkiksi ZC4H2-geenin deleetio eli häviämä tai nonsense-mutaatio, joka estää toimivan geenituotteen valmistamisen soluissa näyttää tytöillä/naisilla aiheuttavan vaikeamman oirekuvan. Miehillä/pojilla tämän tyyppiset mutaatiot ovat hyvin harvinaisia, mikä voi olla viite siitä, että nämä mutaatiot poikasikiössä johtavat raskauden keskeytymiseen.

Oireyhtymä noudattaa X-kromosomista resessiivistä eli peittyvää periytymistapaa. Koska pojilla/miehillä on perimässään vain yksi X-kromosomi, heidän ainoan X-kromosominsa ZC4H2-geenin mutaatio johtaa Wieacker-Wolffin oireyhtymään. Tytöillä/naisilla oireyhtymän periytymistapa on monimutaisempi. Heillä on perimässään kaksi X-kromosomia ja siis kaksi ZC4H2-geeniä, mutta kyseiseen geeniin kohdistuu mahdollisesti myös X-kromosomaalista inaktivaatiota, joka voi sammuttaa geenin ilmentymisen siitä ZC4H2-geenistä, jossa ei ole mutaatiota. Halutessasi voit lukea lisää X-kromosomaalisesta inaktivaatiosta Harvinaiskeskus Norion sivuilta kohdasta 70 kysymystä ja vastausta perimästä ja perinnöllisyydestä; periytymisen periaatteet: Mitä on X-kromosomin inaktivaatio. 

Wieacker-Wolffin oireyhtymän voi aiheuttaa myös sattumalta syntynyt de novo-mutaatio, jota ei ole siis aikaisemmin esiintynyt suvussa. Tällöin lapsi ei ole perinyt kummaltakaan vanhemmaltaan oireyhtymään johtavaa geenimuutosta. Tämän oireyhtymän kohdalla ZC4H2-geenin de novo-mutaatiot ovat yleisempiä tytöillä/naisilla kuin pojilla/miehillä. Lisäksi oirekuvat, joiden taustalla on de novo-mutaatio, vaihtelevat merkittävästi keskenään. Mutaatioiden syntyyn ei voi vaikuttaa, eivätkä ne ole siis kenenkään syytä.

Wieacker-Wolffin oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle 1 tapaus miljoonaa vastasyntynyttä kohden (<1 : 1000 000). Oireyhtymä on siis erittäin harvinainen. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa 30 potilasta, joilla tämä oireyhtymä on. Kuvatut potilaat ovat olleet viidestä eri perheestä.

Diagnoosi ja hoito

Joskus oireyhtymän diagnoosiepäily voi herätä raskausaikana, jos ultraäänitutkimuksissa havaitaan sikiön tavanomaisesta poikkeavaa liikkumista tai sen puuttumista tai kampurajalkaisuutta.

Distaaliset myopatiat ovat geneettisiä lihassairauksia, jotka aiheuttavat jalkaterien tai käsien ja sormilihasten heikkoutta. Lihastautiepäilyn perusselvittelyihin kuuluu plasman kreatiinikinaasi (P-CK):n mittaaminen verestä. Sen pitoisuus on kuitenkin distaalisissa myopatioissa normaali tai vain vähän suurentunut. Erotusdiagnostiikassa on huomioitava distaalinen polyneuropatia, joka on huomattavasti yleisempi kuin distaalinen myopatia. Distaaliseen polyneuropatiaan liittyy sekä tunto- että liikehermojen vaurioitumista, kuten esimerkiksi sukka-hansikastyyppinen tuntopuutos, pistely ja särky sekä raajojen distaalinen lihasheikkous. Distaalisessa myopatiassa tuntoaisti on sen sijaan normaali. Usein lihasten magneettikuvaus auttaa erottamaan neuropaattiset eli hermostoon liittyvät lihassairaudet myopaattisista taudeista. Potilaan kliinisen oireiston tunteminen, lihaskuvantaminen ja lihasbiopsia auttavat oireiden taustalla mahdollisesti olevien geenimuutosten selvittelyssä. Diagnoosi asetetaan oirekuvan ja molekyyligeneettisten tutkimuksien perusteella.

Wieacker-Wolffin oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoito on oireiden mukaista ja siinä pyritään helpottamaan oireyhtymän tyypillisiä oireita. Puhe-, toiminta- ja fysioterapia sekä oppimisen tukimuodot ovat tärkeitä. Mahdollisen kirurgisen hoidon tarve arvioidaan potilaskohtaisesti.

Eliniän ennuste

Distaalisiin myopatioihin ei yleensä liity henkeä uhkaavia komplikaatioita, kuten kardiomyopatiaa, hengityslihasheikkoutta tai dysfagiaa eli nielemisvaikeuksia.

Historia

Oireyhtymä kantaa P. Wieacker ja G. Wolfin nimeä, jotka kuvasivat oireyhtymän vuonna 1985. Vuonna 1997 oireyhtymän aiheuttavan geenimutaation sijainti jäljitettiin X-kromosomiin. Oireyhtymän taustalla oleva ZC4H2-geenin mutaatio tunnistettiin potilaista ensi kerran vuonna 2013. Erilaisista oirekuvista, joiden taustalla on ZC4H2-geenin mutaatio, on alettu käyttää englanninkielisissä julkaisuissa nimitystä ZC4H2-kytkeytyneet harvinaissairaudet (ZC4H2-associated rare disorders (ZARD)).

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Wieacker syndrome

Perheille, joita oireyhtymä koskettaa, löytyy Facebookista oma englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä nimeltään "Parents of children with Zard (zc4h2 associated rare disorders". Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Intellectual disability-developmental delay-contractures syndrome

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Wieacker-Wolff syndrome; WRWF,
Wieacker-Wolff syndrome, female-restiricted; WRWFFR ja Zinc finger C4H2 domain-containing protein; ZC4H2

Dan Wang,  Dongjie Hu, Zhichao Guo et al. A novel de novo nonsense mutation in ZC4H2 causes  Wieacker-Wolff Syndrome. Molecular Genetics and Genomic Medicine 2019;00:e1100. doi: 10.1002/mgg3.1100.

Frints, Suzanna Gerarda Maria et al. “Deleterious de novo variants of Xlinked ZC4H2 in females cause a variable phenotype with neurogenic arthrogryposis multiplex congenita.” Human Mutation 40 (2019): 2270 - 2285. doi.org/10.1002/humu.23841

Roger E. Stevenson, Charles E. Schwartz ja R. Cutis Rogers. Atlas of X-linked Intellectual Disability Syndromes. Oxford University Press. Second Edition (2012).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus