Trisomia 8 (mosaikismi)

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Trisomia 8 (mosaikismi)

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 4.3.2021
 

Trisomy 8 mosaicism
Warkanyn oireyhtymä-2
Warkany syndrome-2

 

Lyhyesti

Trisomia 8 on harvinainen kromosomipoikkeavuus, jossa tavanomaisen kahden kromosomin sijaan, kromosomia 8 onkin kolme kappaletta. Raskaus, jossa lapsella on täydellinen trisomia 8, päättyy usein raskauden luontaiseen keskeytymiseen. Elävänä syntyneillä lapsilla trisomia 8 edustaakin mosaikistista muotoa. Siinä soluja, joissa on ylimääräinen kromosomi 8, esiintyy vain osassa kehon soluja. Mosaikismin määrä ja sen osuus (%) elimistön kudoksissa, esimerkiksi hermo- ja luukudoksessa, vaihtelevat henkilöstä toiseen. Tämän vuoksi myös oirekuva vaihtelee huomattavasti, joskin myös joitakin yhteneväisiä piirteitäkin on löydettävissä. Joskus mosaikistinen trisomia 8 löytyy sattumalta jonkin muun lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Näissä tapauksissa mosaikistinen trisomia 8 ei aiheuta oireita tai ne ovat lieviä. 

Oireet ja löydökset

Useimmat vastasyntyneet syntyvät lasketun ajan mukaisesti normaalipainoisina ja -pituisina. Myös lapsen syntymänjälkeinen kasvu on usein normaalia. Lapsella voi kuitenkin esiintyä synnynnäisiä rakenteellisia poikkeavuuksia mm. luustossa ja muissa elinjärjestelmissä. Kaikilla synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia ei esiinny.

Vastasyntyneessä huomio saattaa kiinnittyä isoon ja lyhyeen kaulaan, jossa voi olla ihopoimuja. Lapsen olemus saattaa olla hento: keskivartalo on laiha ja hartiat sekä lantio kapeat. Kallo voi olla pitkän ja kapean muotoinen, jolloin kyseessä saattaa olla nk. skafokefalia eli venekallo. Skafokefalia on yleisin kraniosynostoosin muodoista. Kraniosynostooseissa tiettyjen kallon luiden saumat ovat ennenaikaisesti luutuneet, mikä aiheuttaa ominaisen muutoksen tavanomaisena pidettyyn pään muotoon. Vastasyntyneellä voidaan todeta myös mm. kitalakihalkio, joka voi haitata syömistä tai myöhemmin puheen opettelua. Eräs tunnusomaisin piirre trisomiassa 8 ovat syvät uurteet jalkapohjissa ja joskus myös kämmenissä. Joskus tämä voi olla ainut ulkonäöllinen poikkeavuus mosaikistisessa trisomiassa 8.

Muita ulkonäöllisiä piirteitä voivat olla mm. korostunut otsa, pystynenä, leveä nenänselkä, poikkeavan muotoiset korvat ja pieni leuka, jossa alahuuli on kääntynyt alaspäin. Silmät voivat sijaita syvällä ja etäällä toisistaan ja ne voivat karsastaa. Jotkin ulkonäölliset piirteet ovat hyvin lieviä lapsuudessa, mutta voivat korostua kasvun ja ikääntymisen myötä.

Mosaikistisessa trisomiassa 8 ilmenee usein luusto- ja nivelmuutoksia, joiden vaikeusasteet vaihtelevat. Mosaikistisessa trisomiassa 8 voi esiintyä mm. artrogrypoosia eli synnynnäisiä usean nivelen virheasentoja tai jäykistymiä, jotka voivat vaikeutua iän myötä. Myös kamptodaktylia eli yhden tai useamman sorminivelen koukkujäykistymät voivat olla mahdollisia. Selkärangassa voi ilmetä nikamien yhteen luutumista tai skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma ts. kiertoryhtivirhe. Luusto- ja nivelmuutokset voivat vaikuttaa motoriseen kehittymiseen ja hienomotoristen taitojen omaksumiseen. Jotkut lapsista oppivat kävelemään ilman tukia, toiset eivät pysty tuenkaan avulla kävelemään vaan tarvitsevat avukseen pyörätuolin. Myös varpailla kävelyä voi esiintyä, jos nivelten ja jänteiden rakenteessa ja toiminnassa on poikkeavuuksia. Jalkojen eripituisuus tai koko sekä polvilumpion mahdollinen vajaakehittyminen tai puutos voivat myös vaikuttaa kävelytyyliin tai kykyyn kävellä.

Synnynnäisiä epämuodostumia voi esiintyä myös suurissa verisuonissa ja sydämessä (25 %:lla tapauksista). Virtsateiden rakennepoikkeamiin voivat lukeutua mm. vesimunuainen. Virtsan takaisinvirtaus munuaisiin on myös mahdollinen. Aivokurkiainen voi puuttua tai se on vajaakehittynyt. Laskeutumattomat kivekset on todettu noin neljäsosalla (25 %) pojista/miehistä, joilla on mosaikistinen trisomia 8. Miesten hedelmällisyys saattaa olla heikentynyt.
 
Mosaikistiseen trisomiaan 8 liittyy usein lievä kehitysvammaisuus, mutta älykkyys voi olla myös normaali. Lapsen puheen kehitys on usein viiveistä. Monilla puheen ymmärtäminen sujuu paremmin kuin puheen tuottaminen. Osa ei opi puhumaan selkeästi tai monisanaisesti, osa puhuu erittäin sujuvasti. Oppimisessa jotkut tarvitsevat paljon tukea, toiset pystyvät opiskelemaan itsenäisesti peruskoulun jälkeenkin esimerkiksi yliopistossa. Ajan ja rahan ymmärtämisessä voi olla suuria yksilöllisiä eroja.

Mosaikistiseen trisomiaan 8 ei itsessään näyttäisi liittyvän vakavaa psykologista tai psykiatrista oireilua.
Univaikeuksia ja epilepsiaa voi esiintyä.

Murrosiän kehitys on normaali tai viivästynyt. Joillakin sekundaariset sukupuoliominaisuudet eivät kehity, ja joillakin naisilla on todettu ennenaikaiset vaihdevuodet. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa naisia, jotka ovat tulleet raskaaksi ja saaneet terveen biologisen lapsen. Näillä äideillä mosaikistinen trisomia 8 on ollut lievä, eikä mahdollisesti kapea lantio ole tuottanut ongelmia raskauden tai synnytyksen aikana. Perheenperustamisvaiheessa henkilöllä, jolla tiedetään olevan mosaikistinen trisomia 8, on oikeus saada halutessaan perinnöllisyysneuvontaa. Perinnöllisyysneuvonnassa voidaan keskustella esimerkiksi jälkeläisen todennäköisyydestä periä trisomia 8, ja selvittää raskauden jo alettua lapsen kromosomaalinen perimä.

Mosaikistinen trisomia 8 voi altistaa toistuville infektioille, mutta myös joidenkin syöpätyyppien kehittymiselle. Tällaisia syöpiä ovat mm. nefroblastooma eli Wilmsin tuumori, myelodysplasia ja myeloidinen leukemia. Wilmsin tuumori on lapsuusiän pahanlaatuinen munuaiskasvain; myelodysplasia on luuytimen sairaus, jossa verisolujen kehitys luuytimen kantasoluista on häiriintynyt, ja myelooinen leukemia on hitaasti etenevä luuytimen verisoluja muodostavien kantasolujen syöpäsairaus. Jos trisomia 8 esiintyy luuytimen ja/tai veren soluissa, riski myelodysplasiaan sekä myeloidiseen leukemiaan on kohonnut.

Jostakin syystä myös Behҫetin tauti on yleisempi henkilöillä, joilla on mosaikistinen trisomia 8.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Mosaikistinen trisomia 8 johtuu kromosomien jakautumishäiriöstä, jossa normaalin kahden kromosomin 8 sijaan, osassa elimistön soluja on kolme kappaletta kromosomia 8. Mosaikistinen trisomia 8 voi tapahtua joko hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä tai varhaisten solunjakautumisten aikana pian hedelmöityksen jälkeen. Useimmissa tapauksissa mosaikistinen trisomia johtuu juuri hedelmöityksen jälkeen tapahtuvista poikkeavuuksista kromosomien jakautumisessa. 

Kun sikiön kaikissa soluissa on trisomia 8, raskaus usein luontaisesti keskeytyy ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Kaikista spontaaneista keskenmenoista trisomian 8 osuus on arviolta noin 0,8 %. Raskaus usein jatkuu, jos osa alkion soluista menettää pian hedelmöityksen jälkeen kolmannen ja siis ylimääräisen kromosominsa numero 8 (englanniksi tästä ilmiöstä käytetään termiä trisomic rescue), tai jos kaikissa alkion soluissa ei ole alun perin ollut trisomiaa 8.

Trisomian syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä. Vanhempien iällä ei ole todettu olevan merkitystä trisomian 8 syntyyn. Useimmiten trisomia 8 johtuu sattumalta syntyneestä ja suvussa täysin uudesta de novo-kromosomimutaatiosta. De novo-mutaatiot eivät siis periydy vanhemmilta tai muilta lähisukulaisilta jälkeläisille. 

Mosaikismista ja mm. de novo-mutaatioista voi lukea sivuiltamme kohdasta ”Syventävää tietoa perimästä ja perinnöllisyydestä – 70 kysymystä ja vastausta”: Mosaikismi ja DNA:n emäsjärjestyksen muutokset eli mutaatiot; Mitä ovat de novo-mutaatiot.

Oireyhtymän vuosittaiseksi esiintyvyydeksi on arvioitu 1: 25 000 – 1: 50 000. Mosaikistinen trisomia 8 on diagnosoitu ainakin 120 henkilöltä maailmassa. Jostakin syystä mosaikistinen trisomia 8 on yleisempi pojilla/miehillä kuin tytöillä/naisilla (4:1).

Diagnoosi ja hoito

Sikiön ultraäänitutkimuksessa mahdolliset rakennepoikkeavuudet, kuten esimerkiksi havainto aivokurkiaisen puutoksesta tai luuston ja munuaisten rakennepoikkeavuudet, voivat herättää epäilyn kromosomipoikkeavuudesta. Kaikilla sikiöillä, joilla on mosaikistinen trisomia 8, ei kuitenkaan havaita rakennepoikkeavuuksia. Sikiön kromosomistoa voidaan tutkia mm. lapsivesi- tai istukkanäytteen avulla. Mosaikismi ei kuitenkaan aina selviä näiden tutkimusten avulla, koska mm. kudosmosaikismin laatu ja määrä vaikuttavat tutkimustulokseen.

Mosaikissen trisomiassa 8 ilmenevät luusto- ja nivelmuutokset voidaan luulla Marfanin oireyhtymän oireiksi. Diagnoosi vahvistetaan tai poissuljetaan kromosomitutkimuksen avulla. Kromosominäytettä otettaessa on huomioitava, että trisomia 8 voi hävitä veren lymfosyyteistä, siksi fibroblasteista eli ihon sidekudossoluista tehty kromosomitutkimus on luotettavampi. 

Lieväoireinen tai täysin oireeton mosaikistinen trisomia 8 voivat tulla ilmi myös myöhemmin esimerkiksi lapsettomuus- tai muiden lääketieteellisten tutkimusten sattumalöydöksenä.

Mahdollinen hoito tukeutuu usein moniammatillisen ryhmän asiantuntijuuteen ja määräytyy kunkin potilaan oireiden mukaan. Joskus synnynnäiset rakennepoikkeavuudet hoidetaan kirurgisesti. Fysioterapia ja ortopedinen hoito on tärkeää liikkuvuuden edistämiseksi ja sen säilyttämiseksi. Oppimista voidaan tukea, ja toimintaterapiasta on useille hyötyä. Toistuvien infektioiden vuoksi rokottaminen on tärkeää. Ne, joilla on kohonnut syöpäriski, syövän mahdollista ilmaantumista seurataan säännöllisesti.

Eliniänodote

Mosaikistisen trisomian 8 eliniänodote on normaali, ellei potilaalla ole vakavia epämuodostumia. Eliniänodotteeseen voivat vaikuttaa myös mahdollinen sairastuminen Wilmsin tuumoriin, myelodysplasiaan ja/tai myeloidisen leukemiaan. Itsenäinen elämä on mahdollista niille, joilla mosaikistinen trisomia 8 on lievä. Osalla mosaikistinen trisomia 8 ei aiheuta minkäänlaisia haasteita arjessa.

Historia

Mosaikistista trisomiaa 8 saatetaan kutsua myös Warkanyn oireyhtymä tyyppi II:ksi lastenlääkäri Josepf Warkanyn mukaan. Hän kuvasi ensikerran oireyhtymän 1960-luvulla. Mahdolliset mosaikistisen trisomian 8 oireet ovat täsmentyneet lisää 1970-luvulta alkaen.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Unique – Understanding chromosome disorders: rarechromo.org: Trisomy 8 mosaicism in adults
Unique – Understanding chromosome disorders: rarechromo.org: Trisomy 8 mosaicism
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Mosaic trisomy 8

Facebookista löytyy hakusanalla "Trisomy 8" useita englanninkielisiä keskusteluryhmä henkilöille tai heidän läheisilleen, joita mosaikistinen trisomia 8 koskettaa. Osa ryhmistä ovat suljettuja, mutta jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Orphanet: Mosaic trisomy 8
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus