Tetrasomia X

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Tetrasomia X

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.2.2021
 
XXXX syndrome
48,XXXX syndrome
Quadruple X
Tetra X

 

Lyhyesti

Tetrasomia X on sukupuolikromosomipoikkeavuus, joka esiintyy vain naissukupuolella. Siinä tytöllä on perimässään neljä ylimääräistä X-kromosomia (48, XXXX) kahden sijaan (46, XX). Oirekirjo on laaja, eikä tetrasomia X voida sanoa muodostavan varsinaista kliinistä oireyhtymää. Tetrasomia X:ään liittyy usein viivästynyt puheen ja liikkumisen oppiminen, lievät oppimisvaikeudet sekä poikkeavat kasvon piirteet. Joillakin tetrasomia X-naisilla, oireet ovat niin lieviä, etteivät he ole edes tietoisia perimässään olevasta muutoksesta.

Oireet ja löydökset

Tetrasomia X-oireyhtymässä tyttövauvojen syntymäpaino on usein alhainen tai lähes normaali. Oppimisvaikeudet ja kehitysviiveet ovat lieviä tai keskivaikeita, ja joillakin niitä ei ole ollenkaan. Puheen oppimisen viivästyminen on yleistä ja se voi aiheuttaa lukemisen oppimiseen haasteita koulussa. Useimmilla kasvojen piirteet ovat normaalit. Reilulla kymmenesosalla (n. 13 %) voi olla hypertelorismi eli kaukana toisistaan sijaitsevat silmät, ylöspäin kohoavat silmäluomiraot, silmän sisäkulmaa osittain peittävät synnynnäiset ihopoimut ja/tai matala nenänselkä.

Muita tetrasomia X-oireyhtymässä esiintyviä poikkeavuuksia ovat esimerkiksi hypotonia eli alhainen lihasjänteys, yliliikkuvat nivelet ja lonkan kehityshäiriö. Nämä piirteet voivat viivästyttää lapsen motorista kehitystä ja hidastaa uusien liikunnallisten taitojen omaksumista myöhemmällä iällä.

Luustopoikkeavuuksia ovat mm. epätyypilliset hampaat, radioulnaarinen synostoosi eli värttinä- ja kyynärluun yhteenluutuminen ja pikkurillin vinous. Pieni suu ja mahdollinen huuli- ja/tai suulakihalkio voivat aiheuttaa purentavirheitä. Hampaiden muoto ja lukumäärä voivat poiketa normaalista.

Sisäelimissä voidaan havaita poikkeavuuksia mm. sydämessä, munuaisissa, virtsateissä ja munasarjoissa. Lisäksi tetrasomia X:ään voi liittyä toistuvia varhaislapsuuden hengitystieinfektioita ja korvatulehduksia.

Käyttäytymispulmia voi esiintyä ja niiden luonne vaihtelee huomattavasti henkilöstä toiseen. Tetrasomia X:ään liittyy herkkyys erilaisille stressaaville tilanteille.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa kahden ylimääräisen X-kromosomin tuoma geeniylimäärä. Oireyhtymän ajatellaan johtuvan äidin kypsyvässä munasolussa tapahtuneista peräkkäisistä kromosomien jakautumishäiriöistä meioosin yhteydessä (nondisjunktiot meioosissa), joka johtaa X-kromosomien ylimäärään munasolussa. Useimmiten tetrasomia X- oireyhtymässä yksi X-kromosomi on peritty isältä ja äidiltä on peritty kolme X-kromosomia normaalin yhden sijaan. Erittäin harvinaisissa tapauksissa kaikki neljä X-kromosomia on peritty äidiltä. Tällainen tilanne voi syntyä, kun hedelmöitykseen osallistuvassa munasolussa on tapahtunut useita perättäisiä solunjakautumisen häiriöitä ja isältä peritty X-kromosomi häviää hedelmöittyneestä munasolusta. Oireyhtymän syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

Tetrasomia X-oireyhtymä on erittäin harvinainen. Sen esiintyvyydeksi arvioidaan yksi lapsi miljoonaa terveenä syntynyttä tyttölasta kohden (<1: 1 000 000). Lääketieteellinen kirjallisuus tuntee noin 60 tutkittua tapausta, mutta maailmalla naisia, joilla on 48,XXXX perimä, arvioidaan olevan noin 100. Oireyhtymä esiintyy ainoastaan naissukupuolella.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi on haasteellista oireiden vaihtelevuuden ja tetrasomia X:n harvinaisuuden vuoksi. Diagnoosiepäillys saadaan varmistettua karyotyyppi- eli kromosomistotutkimuksella verinäytteestä.

Koska oireet vaihtelevat huomattavasti, hoidon määrä ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti. Joillekin tetrasomia X-tytöistä voidaan tarjota estrogeenihoitoa pituuskasvun hidastamiseksi sekä rintojen kasvun ja luuston muodostumisen edistämiseksi. Puhe-, toiminta- ja fysioterapia ovat hyödyllisiä.

Eliniän ennuste

Eliniän ennuste on hyvä. Osa tetrasomia X-naisista kykenee itsenäiseen elämään, osa tarvitsee jonkinasteista tukea.

Historia

Tetrasomia X-oireyhtymä kuvattiin ensikerran vuonna 1961.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Tetrasomy X
Association for X and Y Chromosome Variations (AXYS)

Facebookista löytyy hakusanalla "Tetrasomy x" suljettu englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Orphanet: Tetrasomy X
Unique: Rare Chromosome & Gene Disorder Guides; Tetrasomy X
W. P. Robinson, F. Binkert, A. A. Schinzel, S. Basaran, R.Mikelsaar. Multiple origins of X chromosome tetrasomy. Journal of Medical Genetics. 1994: 31 (5): 424-425.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus