Tetrasomia 9p

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Tetrasomia 9p

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.2.2021
 
Isokromosomi 9p

 

Lyhyesti

Tetrasomia 9p on harvinaisesta kromosomipoikkeavuudesta aiheutuva oireyhtymä. Useimmissa tapauksissa siihen liittyy ennen syntymä todettava ja sen jälkeen jatkuva kasvun viivästymä, psykomotorinen kehitysviive ja lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Fyysisiä erityispiirteitä tai oireita on useita ja ne vaihtelevat huomattavasti eri henkilöiden välillä. Esimerkkejä erityispiirteistä ovat mm. hypotonisuus eli alentunut lihasjänteys, mikrokefalia eli pienipäisyys sekä muut poikkeavuudet kasvonpiirteissä, käsissä ja/tai sormissa. Tetrasomia 9p voi esiintyä yksilön kaikissa soluissa tai vain osassa, jolloin kyseessä on tetrasomia 9p:n mosaikismimuoto.

Oireet ja löydökset

Tetrasomia 9p:ssä esiintyy usein lievä yleisen kasvun viivästymä (40 % tapauksista). Motoriset eli liikkeiden hallintaan liittyvien perustaitojen oppimisen kehitysviiveet ovat yleisiä. Vauvat oppivat hitaasti istumaan ja kävelemään ja tarvitsevat usein näiden taitojen oppimiseksi fysioterapiaa. On kuitenkin myös niitä lapsia, jotka oppivat uusia taitoja tavanomaisen kehitysaikataulun mukaisesti. Saavutettu liikuntakyky vaihtelee. Osa pystyy liikkumaan normaalisti, toiset voivat tarvita pitkiä matkoja varten pyörätuolin tai kävelytuen. Hienomotoristiset taidot, kuten syöminen ja pukeutuminen, opitaan usein muita lapsia myöhemmin. Osa tarvitsee aikuisenakin apua hienomotoriikkaa vaativissa toimissa. 

Kasvonpiirteille tyypillisiä ovat mm. korostunut nenä, pieni ja taaksepäin työntynyt alaleuka sekä tavallista matalammalla sijaitsevat korvat, jotka ovat yleensä myös poikkeavan muotoiset. Kallon saumat voivat olla normaalijakaumaa suuremmat ja pään muoto voi olla poikkeava. Silmät ovat pienet ja voivat sijaita etäällä toisistaan ja/tai syvällä päässä. Silmän sisäkulmia voivat peittää myös synnynnäiset ihopoimut nk. epikantus-poimut. Karsastus on mahdollista. Tetrasomia 9p:hen voi liittyä huuli-suulakihalkio. Mahdollinen huuli-suulakihalkio yhdistettynä hypotoniaan eli alentuneeseen lihasjänteyteen voivat vaikeuttaa mm. lapsen syömistä ja puheen tuottamista.

Lievä tai keskivaikea kuulonalenema todetaan noin kolmasosalla tetrasomia 9p-tapauksista. Koska heikkokuuloisuus voi vaikeuttaa mm. puheen oppimista, lapsen kuulon toimivuutta on syytä tarkkailla. Todettu kuulonalenema on siis syytä hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Luuston poikkeavuuksina todetaan noin kolmasosalla tapauksista (n. 29-35 %). Niihin lukeutuvat mm. lyhyt pituuskasvu, lyhyt kaula, erilaiset jalkojen epämuodostumat, kuten kampurajalka tai jalkaterän matala jalkaholvi eli latuskajalka. Kynnet voivat olla vajaakehittyneet ja sormien ja varpaiden päiden luut voivat olla poikkeavasti kehittyneet. Esimerkiksi pikkusormi voi olla taipunut. Kämmenissä voi olla kolmen kämmenpoimun sijaan vain yksi poimu (simian crease). Joillakin potilailla esiintyy nivelkontraktuuria eli nivelten jäykkyyttä, ja toisaalta myös löysät tai yliliikkuvat nivelet ovat mahdollisia. Selkärangassa voi ilmetä esimerkiksi spina bifida occulta eli selkärangan piilohalkio ja/tai kyfoskolioosi eli selkärangan vinouman ja rintarangan kyttyrän yhdistelmä. Tetrasomia 9p:n löydöksenä voi olla myös osteopenia eli alentunut luuntiheys.

Keskushermoston rakennepoikkeamia esiintyy noin 29 %:lla. Niihin lukeutuvat mm. aivokammion laajentumat, jotka voivat aiheuttaa aivo-selkäydinnestekiertohäiriöitä ja sitä kautta hydrokefaluksen. Aivokurkiaisen osittainen tai täydellinen puuttuminen sekä Dandy-Walkerin epämuodostuma voivat olla mahdollisia. Myös aivojen harmaa aine voi olla poikkeavasti kehittynyt.

Oletettavaa on, että tetrasomia 9p:hen liittyy yleensä jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Kognitiiviset kehitysviiveet voivat vaihdella lievästä vaikeaan, ja tetrasomia 9p:hen voi liittyä keskivaikea tai vaikea kehitysvammaisuus. Usein viivästynyttä puheenkehitystä, kommunikointia ja vuorovaikutusta helpottavat kuvat ja tukiviittomat.  

Joskus tetrasomia 9p:ssä todetaan elimellisiä poikkeavuuksia mm. sydämessä (n. 29 %), munuaisissa sekä virtsa- ja sukupuolielimissä (43 %). Pojilla löydöksinä voivat olla esimerkiksi piilokivekset. Tytöillä sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet ovat harvinaisempia. Ummetus voi olla yleistä molemmilla sukupuolilla. Tetrasomia 9p:hen voi joskus liittyä myös ihomuutoksia nk. pilomatriksoomia, jotka ovat ihon hyvänlaatuisia tyvisolukasvaimia. Nämä usein hiukan sinertävät ja kalsium kertymien vuoksi hieman koviltakin tuntuvat ihoalueet esiintyvät usein päässä tai niskassa, mutta joskus myös käsivarsissa, keskivartalossa ja jaloissa. Jos ne häiritsevät tai tulehtuvat usein, ne voidaan kirurgisesti poistaa.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Tetrasomia 9p johtuu kromosomin 9:n lyhyen käsivarren (p) ylimäärästä. Normaalin kahden kromosomin 9p-alueen sijaan, tetrasomia 9p:ssä on neljä kromosomin 9:n lyhyttä käsivartta (p). Tetrasomia 9p voi muodostaa myös nk. isokromosomin, jossa tässä tapauksessa kaksi 9p-käsivartta on liittynyt kiinni fyysisesti toisiinsa. Jos isokromosomissa on kaksi nk. sentromeerialuetta tai pala kromosomin 9:n pitkää käsivartta (q), tällaista isokromosomia kutsutaan isodisentriseksi kromosomiksi. 

Useimmiten Tetrasomia 9p esiintyy yksilön kaikissa soluissa. Mosaikistiset muodot, joissa osa elimistön soluista on kromosomistoltaan normaaleja ja osassa on ylimäärä kromosomin 9p-geenimateriaalia, käsittävät arviolta noin 30-40 % kaikista tetrasomia 9p tapauksista. Kuinka paljon soluja, joissa tetrasomia 9p:tä on ja missä elimistön eri solutyypeissä, voi vaikuttaa oireyhtymässä ilmeneviin oireisiin ja niiden laatuun. Elimistössä ilmenevän mosaikismin määrä tai aste (%) ei kuitenkaan aina korreloi oireiden laadun ja vaikeusasteen kanssa. Lisää mosaikismista voit lukea sivuiltamme Mosaikismi.

Tetrasomia 9p johtuu pääasiassa biologisesti sattumalta syntyneestä täysin uudesta de novo-mutaatiosta, jota kummankaan vanhemman suvuissa ei ole aikaisemmin esiintynyt. De novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä tai alkion varhaisten solunjakautumisten yhteydessä pian hedelmöityksen jälkeen. Tetrasomia 9p:n syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

On erittäin epätodennäköistä, että perheeseen syntyy toinen lapsi, jolla on tetrasomia 9p. Lääketieteellinen kirjallisuus tuntee vain yhden tällaisen perheen. Tässä erittäin harvinaisessa tapauksessa jommallakummalla vanhemmalla on todennäköisesti ollut sukusolumosaikismia tetrasomia 9p:n suhteen. Toisin sanoen osa vanhemman sukusoluista ovat olleet kromosomistoltaan normaaleja ja osassa sukusoluista on ollut tetrasomia 9p. Jos hedelmöitykseen osallistuu sukusolu, jossa on kromosomipoikkeavuus, tämä geneettinen muutos periytyy jälkeläiselle.  Lisää sukusolumosaikismista voit lukea sivuiltamme Mosaikismi.

Tetrasomia 9p:n yleisyydestä ei ole luotettavia tietoja. Ainakin 68 tetrasomia 9p-potilasta tunnetaan maailmalla.

Diagnoosi ja hoito

Joskus raskaudenaikaisissa tutkimuksissa voi herätä epäily sikiön kromosomipoikkeavuudesta. Tällöin, perheen niin halutessa, voidaan tehdä lapsivesitutkimus tai ottaa istukkanäyte mahdollisen kromosomimuutoksen selvittämiseksi. Huomionarvoista on, ettei tetrasomia 9p tule aina esiin lapsivesi- tai istukkanäyttetutkimuksessa.

Syntymän jälkeen tetrasomia 9p:ssä diagnoosi perustuu fyysisten ominaisuuksien tutkimiseen ja kromosomianalyysiin. Kromosomianalyysi olisi syytä tehdä useammasta kudoksesta, jotta mahdollinen mosaikismi tulee esiin. Helppopääsyisiä kudoksia ovat mm. ihosolut ja posken sisäpuolen irtosolut. Mosaikismin määrä on näissä kudoksissa usein myös suurempi kuin esimerkiksi veren punasoluissa, joista kromosomimääritykset yleensä ensisijaisesti tehdään.

Lapselta voidaan määrittää myös galaktoosi-1-fosfaattiuridyylitransferaasi (GALT) -entsyymin aktiivisuus esimerkiksi veren punasoluista. Tämän entsyymin geeni sijaitsee kromosomin 9p13.3 alueella, ja täten viitearvoista poikkeava GALT-entyymin aktiivisuus voi olla viite geenin kopiolukumuutoksesta.

Erotusdiagnostiikassa on syytä huomioida mm. trisomia 9p, jonka oireissa on paljon yhteneväisyyttä tetrasomia 9p:n kanssa.

Koska Tetrasomia 9p:tä ei voida parantaa, hoito on kunkin potilaan oireiden mukaista. Tähän tarvitaan usein mm. lastenlääkärien, kirurgien, ortopedien, kardiologien ja silmälääkärien sekä fysioterapeuttien erikoisosaamista. Mahdollisimman varhain aloitettu hoito edistää lasta saavuttamaan oman kehityksellisen potentiaalinsa ja on usein yhteydessä parempaan ennusteeseen.

Eliniän ennuste

Eliniänodote vaihtelee huomattavasti potilaiden välillä. Tetrasomia 9p:n ennusteeseen vaikuttavat mm. oirekirjo, yksittäisten oireiden laatu ja potilaan karyotyyppi. Esimerkiksi mosaikismissa on yleensä parempi eliniänodote kuin ei-mosaikistisissa tetrasomia 9p-tapauksissa, muttei aina. Lisäksi potilaan oireiden laatuun voi vaikuttaa mahdollisen kromosomin 9:n pitkän käsivarren (q) siirtymä tetrasomia 9p:n yhteyteen. Usein ei-mosaikistiset sikiöt/vauvat menehtyvät jo ennen syntymää tai pian sen jälkeen. Lääketieteellinen kirjallisuus tuntee myös muutamia harvinaisia tapauksia, joissa tetrasomia 9p on lähes oireeton.

Historia

Tetrasomia 9p:n kuvasi ensimmäisenä D. Ghymers tutkimusryhmineen vuonna 1973.

 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Tetrasomy 9p
National Organization for Rare Disorders (NORD): Chromosomi 9, Tetrasomy 9p

Facebookista löytyy hakusanalla "tetrasomy 9p" suljettu ja englanninkielinen keskusteluryhmä: ”Tetrasomy 9p & 9q” niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Orphanet: Tetrasomy 9p
Unique: Tetrasomy 9p

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus