Schaaf-Yangin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Schaaf-Yangin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 24.11.2020
 
Schaaf-Yangin oireyhtymä
Schaaf-Yang syndrome

 

Lyhyesti

Schaaf-Yangin oireyhtymä on lapsella syntymästään alkaen. Se koskettaa monia eri elimiä ja elinjärjestelmiä. Oirekuva voi vaihdella huomattavasti. Esimerkiksi niveljäykistymät voivat vaihdella muutamien nivelten jäykistymistä synnynnäiseen niveljäykistymäsairauteen. Luustomuutokset selkärangan, käsien ja jalkojen rakenteissa ovat yleisiä. Kasvoissa voi ilmetä erityispiirteitä. Joillakin oirekuvaan liittyy myös endokrinologisia eli hormonien toimintaan ja eritykseen liittyviä oireita. Kehitysvammaisuus sekä käyttäytymishäiriöt, kuten autismin kirjon häiriöt, aggressiivinen tai pakko-oireinen käytös voivat olla osa oirekuvaa. Oireyhtymällä on paljon yhteneväisyyksiä Prader-Willin oireyhtymän kanssa. Schaaf-Yangin oireyhtymän aiheuttaa MAGEL2-geenin mutaatio, joka sijaitsee kromosomissa 15, Prader-Willin oireyhtymän kriittisessä geenilokuksessa eli geenipaikassa.

Oireet ja löydökset

Schaaf-Yangin oireyhtymän oireet vaihtelevat huomattavasti eri yksilöiden välillä. Jotkut sikiöt eivät liiku kohdussa ja voivat menehtyä jo ennen syntymäänsä. Joskus lapselle kehittyy kohdussa merkittävä synnynnäinen niveljäykistymäsairaus, Arthrogryposis multiplex congenita (AMC), joka kohdistuu mm. polviin ja kyynärtaipeisiin. Toisaalta joillakin lapsilla niveljäykistymät voivat esiintyä ainoastaan sormien nivelissä.

Vastasyntynyt on usein hypotoninen eli hänellä on alentunut lihasjänteys, johon yhdistyy heikko imemisrefleksi. Vastasyntyneistä yli 90 %:lla on syömisongelmia, jotka usein helpottavat lapsen vanhetessa. Kolmasosalla lapsista esiintyy kylläisyyden tunteen puute, joka voi johtaa varhaislapsuudessa, ennen kuudetta ikävuotta, merkittäväänkin ylipainoon. Krooninen ummetus voi olla mahdollinen.

Oireyhtymässä esiintyy erilaisia luustomuutoksia, joista käsien rakennepoikkeavuudet ovat yleisiä (n. 75 %). Näihin voivat lukeutua mm. pienikätisyys, tappimaisen muotoiset sormet, poikkeava peukalon rakenne, lyhyt- ja vinosormisuus sekä yhden tai useamman sorminivelen koukkujäykistymät. Pituuskasvu voi olla tavallista heikompaa ja jalat voivat olla pienet. Lisäksi lähes puolella todetaan skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, kyfoosi eli rintarangan kyttyrä tai näiden yhdistelmä eli kyfoskolioosi. Kyfoskolioosin aste vaihtelee lievästä vaikeaan. Oireyhtymään voi liittyä myös alentunutta luuntiheyttä.

Erityisiin kasvonpiirteisiin lukeutuvat mm. korostunut otsa, lyhyt nenä, suuret kulmakarvat, lyhyet silmäluomiraot, suulakihalkio, matalalla sijaitsevat korvat, nenän ja ylähuulen välillä olevan ylähuulen vaon poikkeavuus sekä eteenpäin työntynyt leuka. Lisäksi silmät voivat karsastaa ja olla likinäköiset.

Yleisesti Schaaf-Yangin oireyhtymässä esiintyy vaihtelevan tasoista psykomotorista kehitysviivettä. Lasten taidoissa tapahtuu kuitenkin elinikäistä edistymistä, eikä yhdelläkään ole todettu taitojen taantumista. Puheen kehityksen viiveet ovat yleisiä. Kehitysvammaisuutta esiintyy yli 90 %:lla. Kehitysvammaisuuden taso on usein vaikeampi kuin Prader-Willin oireyhtymässä, jolla on paljon yhteneväisyyttä Schaaf-Yangin oireyhtymän kanssa. Toisaalta Schaaf-Yangin oireyhtymässä älykkyys voi olla myös normaalia. Toisin sanoen kognitiivisissa taidoissa on suurta vaihtelua. Joillakin kuumetaudin jälkeen on havaittu neurologisten taitojen heikkenemistä.

Suurimmalla osaa (n. 75 %) todetaan autismin kirjon häiriöitä ja käyttäytymishäiriöitä, kuten impulsiivista, pakko-oireista käyttäytymistä, voimakastahtoisuutta sekä vahvaa vaikuttamispyrkimystä eli manipuloivaa käytöstä. Noin puolella käyttäytymispiirteisiin voi liittyä myös ihon pakonomaista nyppimistä tai itseään vahingoittavaa käyttäytymistä.

Muita oireyhtymään liittyviä oireita ovat uniapnea (yli 65 %), refluksitauti (57 %), sukupuolirauhasten vajaatoiminta ja etenkin pojilla/miehillä sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet (75 %), kuten piilokivekset tai tavallista pienikokoisempi penis. Osalla voi esiintyä myös lämmönsäätelyn hankaluuksia (45 %). Viidesosalla on epilepsia. Joillakin oirekuvaan liittyy endokrinologisia eli hormonien toimintaan ja eritykseen liittyviä oireita, kuten kasvuhormonin puute ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Osalla verensokerin säätely on heikkoa. 

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Schaaf-Yangin oireyhtymän taustalla on kromosomissa 15 (15q11.2) sijaitsevan MAGEL2- (Melanoma Antgen-like 2) geenin mutaatio. Tämä geeni sijaitsee Prader-Willin oireyhtymään osallisena olevassa kromosomialueessa. MAGEL2-geenin mutaatiotyyppejä on useita ja ne voivat vaikuttaa eri tavalla oirekuvaan. MAGEL2-geeniä tuotetaan etenkin aivoissa, hypotalamuksessa, joka säätelee useita tärkeitä elintoimintoja. Geenistä valmistetaan entsyymiä, joka toimii proteiinin kierrätystehtävissä solunsisäisissä endosomirakenteissa.

MAGEL2- geeni on yksi niistä sadoista geeneistä, jotka ovat sukupuolisidonnaisesti leimattu. Tämä tarkoittaa sitä, että vain toiselta vanhemmalta perittyä geeniä käytetään geenituotteiden valmistukseen. MAGEL2-geenistä käytetään vain isältä saatua vastingeeniä. Äidiltä peritty MAGEL2-geeni on normaalisti hiljennetty geneettisen leimautumisen (imprinting) avulla, eikä sitä siis käytetä geenituotteen valmistukseen. Schaaf-Yangin oireyhtymä kehittyykin lapselle, jonka isältä perityssä MAGEL2-geenissä on oireyhtymää aiheuttava mutaatio. Lisää geneettisestä leimautumisesta voit lukea Harvinaiskeskus Norion sivuilta: Syventävää tietoa perimästä ja perinnöllisyydestä – 70 kysymystä ja vastausta: Tunnetuimmat epätyypilliset periytymistavat: "2. Mitä on geneettinen leimautuminen?".

Schaaf-Yangin oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Oireyhtymä kuitenkin ilmenee siis vain, jos mutaatio on isältä perityssä MAGEL2- geenissä. Lapsi voi periä tämän mutaation vain isältään tai MAGEL2- geenin mutaatio on voinut syntyä sattumalta hedelmöitykseen osallistuneeseen siittiöön ja olla nk. de novo-mutaatio. MAGEL2-geenin mutaatio voi kuitenkin olla peräisin myös äidin puolelta. Kun mutaatio periytyy äidiltä, se ei kuitenkaan aiheuta jälkeläisellä oireita, koska mutatoitunutta geeniä ei lueta geenituotteeksi (leimattu hiljaiseksi). Jos poikalapsi perii äidiltään MAGEL2-geenin mutaation, poika on siis oireeton MAGEL2-mutaation kantaja. Kantajapojalla on aikanaan kuitenkin 50 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla on Schaaf-Yangin oireyhtymä, koska ainoastaan isältä perittyä MAGEL2-geeniä käytetään soluissa. Kantajamiehen todennäköisyys saada lapsi, jolla on Schaaf-Yangin oireyhtymä, on autosomissa vallitsevan periytymistavan mukaisesti 50 %. Schaaf-Yangin oireyhtymää esiintyy sekä pojilla että tytöillä.

Kun Schaaf-Yangin oireyhtymä syntyy täysin uuden de novo-mutaation kautta, syntyvä lapsi on suvun ensimmäinen, jolla oireyhtymä on. Tässä tapauksessa vanhempien perimästä ei siis löydy MAGEL2-geenin mutaatiota. De novo-mutaation kohdalla sukusolumosaikismin mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Siinä osassa vanhemman sukusoluja on mutaatio ja osassa ei. Tämä  tarkoittaa käytännössä sitä, että perheellä on noin 1 %:n riski saada toinen lapsi, jolla on Schaaf-Yangin oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi vaatii tietoa suvun mahdollisista muista oireyhtymätapauksista, tarkkaa kliinistä tutkimusta sekä perimän tutkimuksia. Koska Schaaf-Yangin oireyhtymällä on useita yhteneväisyyksiä Prader-Willin oireyhtymän kanssa, on mahdollista, että lapsella epäillään ensin Prader-Willin oireyhtymää. Prader-Willin oireyhtymän DNA-testituloksen jäädessä negatiiviseksi, vaaditaan jatkotutkimuksia. Tällöin on hyvä ottaa huomioon myös Hao-Fountainin oireyhtymä, joka aiheutuu USP7-geenin mutaatiosta. Soluissa USP7- ja MAGEL2-geenien tuotteet toimivat vuorovaikutuksessa. Jos perimän tutkimuksissa todetaan MAGEL2-geenin mutaatio, voidaan Schaaf-Yangin oireyhtymän diagnoosi asettaa potilaalle. 

Hoito on jokaisen potilaan oireiden mukaista ja vaatii kaikkein eniten huomiota varhaislapsuudessa ja lapsuudessa. Uniapnean tutkiminen ja hoito on erittäin tärkeää, koska osa lapsista on menehtynyt unenaikaisiin hengityskatkoksiin. Luuntiheyden ja tiettyjen hormonipitoisuuksien mittaaminen on tärkeää. Jatkuvan kuntoutuksen avulla mm. fysio- ja toimintaterapiassa voidaan saavuttaa lapsen paras kehityksellinen potentiaali.

Eliniänodote

Luotettavaa tietoa eliniänodotteesta on vaikea antaa, koska oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu. Jos lapsi on menehtynyt varhaislapsuudessa Schaaf-Yangin oireyhtymään, kuolinsyynä ovat olleet hengityskatkokset, nielemisvaikeuksista johtunut keuhkokuume ja siihen liittyvät komplikaatiot tai kätkytkuolema eli vauvan selittämätön unenaikainen äkkikuolema. Kunkin henkilön eliniänodote vaihtelee oirekuvan vaikeusasteen mukaan.

Historia

MAGEL2-geeni kloonattiin vuonna 1999. Vuonna 2012 Christian P. Schaaf kuvasi ensimmäisen potilaan, jolla oli yllä kuvattuja oireita. Vuotta myöhemmin oirekuvan syyksi osoittautui MAGEL2-geenin mutaatio.
 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Schaaf-Yang syndrome
Foundation for Prader-Willi Research: About Schaaf-Yang Syndrome
European Association for Schaaf-Yang Syndrome (EASYS)

YouTube: Schaaf-Yang Syndrome – Presentations by Drs. Schaaf, Potts and Wevrc

Facebookista löytyy hakusanalla "Schaaf-Yang Syndrome Family Group" oma englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.


Lähteet

Orphanet: MAGEL2-related Prader Willi-like syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Schaaf-Yang syndrome; SHFYNG
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): MAGE-Like 2: MAGEL2

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus