Multippeli sulfataasin puute

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Multippeli sulfataasin puute

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 27.7.2021
 
Juvenile sulfatidosis, Austin type
MSD
Mucosulfatidosis
Austin syndrome

 

Lyhyesti

Multippeli sulfataasin puutos on erittäin harvinainen lysosomaalinen kertymäsairaus. Oirekuvaan yhdistyy useiden eri sulfataasi-entsyymien puutoksesta johtuvia oireita, jotka usein muistuttavat myös myöhäislapsuuden metakromaattista leukodystrofiaa ja mukopolysakkaridooseja. Oireiden puhkeamisajankohta määrittelee sairauden vaikeusasteen. Kun sairaus todetaan vastasyntyneillä, oireet ovat kaikkein vaikeimmat. Multippeli sulfataasin puute ilmenee etenkin aivoissa, ihossa ja luustossa. Tunnusomaista ovat hermoston etenevä rappeutuminen, kehitysvammaisuus ja normaalia lyhyempi elinikä.

Oireet ja löydökset

Multippeli sulfataasin puutos jaotellaan puhkeamisajankohdan mukaan seuraavasti; varhaislapsuuden, lapsuuden ja myöhäislapsuuden/nuoruuden muotoihin. Näistä varhaislapsuudessa puhkeava muoto on kaikkein vakavin ja nuoruusiän muoto puolestaan kaikkein lievin ja harvinaisin. 

Varhaislapsuuden multippeli sulfataasin puutos ilmenee pian syntymän jälkeen mm. nielemisvaikeuksina ja normaalia hitaampana psykomotorisena kehittymisenä. Oireiden syynä on leukodystrofia eli aivojen valkean aineen rappeutuminen, joka johtaa mm. edellä mainittuihin pulmiin. Myös epilepsia ja aivojen rakennepoikkeavuudet ovat mahdollisia. Hypotonia eli alentunut lihasjänteys vaihtuu usein spastisuudeksi eli lihasjäykkyydeksi. Iho on hyvin kuiva ja se hilseilee kalansuomumaisina liuskoina. Iktyoosia eli ihon sarveiskerroksen epätavallista kuivuutta ja hilseilyä on etenkin mahassa, päänahassa ja selässä. Lapsella saattaa esiintyä myös hypertrikoosia eli liikakarvoitusta. Luustomuutoksina todetaan usein skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, nivelten jäykkyyttä ja moninaisia luutumishäiriöitä (dysostoosi multiplex). Kasvonpiirteissä on havaittavissa etenevää karkeutta. Tyypillistä ovat myös tuuheat ja pitkät kulmakarvat ja silmäripset. Oirekuvaan voi liittyä myös kuulo- ja/tai näköpulmia, synnynnäisiä sydämen rakennepoikkeavuuksia sekä suurentunut maksa ja perna. Lapsi menehtyy usein ensimmäisten ikävuosien aikana.

Lapsuuden multippeli sulfataasin puute on kaikkein yleisin tämän oireyhtymän muodoista. Psykomotorinen kehittyminen on varhaislapsuudessa normaalia, mutta alkaa toiseen ikävuoteen mennessä etenevästi heikentyä. Tuolloin esimerkiksi ryömiminen, kävelyn oppiminen pysähtyy tai jo opittu käveleminen loppuu. Osa ei opi koskaan puhumaan, ja osa menettää suullisen ilmaisukykynsä oireiden edetessä. Oirekirjo ei ole niin laaja kuin varhaislapsuuden muodossa, mutta voi käsittää myös mm. iktyoosin, luustopoikkeavuudet sekä etenevästi karkeutuvat kasvonpiirteet.

Myöhäislapsuuden tai nk. nuoruusmuodossa oireet ilmenevät keski- tai myöhäislapsuudessa, useimmiten kahden ja seitsemän ikävuoden tietämillä. Oireiden vaikeusasteet vaihtelevat yksilöllisesti. Varhainen kognitiivinen kehitys eli tiedonkäsittelytoimintaan liittyvä kehitys on normaalia, mutta myöhemmin ilmenee psykomotoristen taitojen heikentymistä. Oireet etenevät hitaammin kuin muissa multippeli sulfataasin puutteen muodoissa.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Multippeli sulfataasin puutos johtuu mutaatiosta SUMF1-geenissä kromosomissa 3 (3p26.1). Mutaatiosta seuraa formyyliglysiiniä muodostavan entsyymin (formylglysine-generating enzyme, FGE) täydellinen puutos tai sen heikentynyt biologinen aktiivisuus. FGE-entsyymi tarvitaan, jotta useat eri sulfataasientsyymit saavuttaisivat lopullisen biologisen aktiivisuutensa. SUMF1-geenin mutaatio johtaa ainakin seitsemäntoista eri sulfataasin puutteeseen. Sulfataasit hajottavat aineenvaihduntatuotteita, joissa on kemiallisena ryhmänä sulfataasi. Tällaisia aineenvaihduntatuotteita ovat esimerkiksi monimutkaiset sokerit (mukopolysakkaridit) ja rasva-aineet (sfingolipidit ja steroidit). Kun sulfataasien toiminta puuttuu sokereiden ja rasva-aineiden hajottaminen estyy ja näitä aineenvaihduntatuotteita alkaa kertyä etenkin hermo-, iho- ja luusolujen lysosomeihin. Solujen poikkeava toiminta ja solukuolemat aiheuttavat oireyhtymän oireet.

Oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu alle yksi potilas miljoonaa elävänä syntynyttä lasta kohden (1> 1 000 000). Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa alle 100 tapausta.

Multippeli sulfataasin puute periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Se on yhtä yleinen molemmilla sukupuolilla. SUMF1-geenin mutaatiot, jotka johtavat sekä FGE-geenituotteen heikkoon biologiseen aktiivisuuteen ja stabiilisuuteen näyttäisivät johtavan vaikeampaan oirekuvaan. Mutaatiot, jotka kohdistuvat puolestaan joko FGE-entsyymin biologiseen toimivuuteen tai stabiilisuuteen aiheuttavat lievemmät oireet.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin. Biokemiallisissa analyyseissä havaitaan mm. virtsassa tavallista korkeammat sulfatidien ja glykosaminoglykaanien pitoisuudet. Lisäksi seerumin, valkosolujen tai fibroblastien eli sidekudossolujen sulfataasi-entsyymien aktiivisuus on tavallista vähäisempää tai se jää mittausherkkyyden alapuolelle. Neutrofiileissä, joka on eräs valkosoluryhmä, havaitaan normaalia enemmän solunsisäisiä rakkuloita. Hermostossa on havaittavissa mm. galaktosfingosulfatidien kertyminen ja aivoselkäydinnesteen kohonnut proteiinipitoisuus. Luutumishäiriöt (dysostoosi multiplex) ilmenevät röntgenkuvissa. Sen tunnusmerkkeinä ovat mm. leveät kylkiluut, pienet ranneluut sekä värttinä- ja kyynärluiden kapeat varret, joissa on leveä ja epäsäännönmukainen metafyysi. Lisäksi isovarpaiden kärjen ja jalkapöydän luut ovat leveät ja lyhyet.

Erotusdiagnoosissa on hyvä huomioida metakromaattinen leukodystrofia ja mukopolysakkaridoosit (MPSt), kuten MPS II, MPS III (Sanfilippon oireyhtymä A), MPS IV ja MPS VI sekä X-linkittynyt iktyoosi. 

Multippeli sulfataasin puutteeseen ei ole tällä hetkellä olemassa parantavaa hoitoa, joten hoito on kunkin potilaan oireiden mukaista. Varhain aloitettu kuntoutus voi edistää elämänlaatua.

Eliniän ennuste

Eliniän odote  on kaikissa multippeli sulfataasi puutteen eri muodoissa normaalia lyhyempi. Eliniän ennusteeseen vaikuttavat oireiden etenemisvauhti ja yksittäisten oireiden vaikeusaste. Potilaiden väliset erot voivat olla suuria.

Historia

Vuonna 1961 Miroslaw MossaKowski ja vuonna 1964 James Austin kuvasivat Multippeli sulfataasin puutteen piirteitä potilaissaan. Thomas Dierks ja Maria Pia Cosma identifioivat SUMF1-geenin mutaation oireyhtymän aiheuttajaksi vuonna 2003.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Multiple sulfatase deficiency
MedlinePlus: Multiple sulfatase deficiency
National Organization for Rare Disorders (NORD): Multiple sulfatase deficiency
United MSD (Multiple sulfatase deficiency) Foundation

Englannin kielistä kokemustietoa multippeli sulfataasin puutoksesta: A Genetic Disease With a Domino Effect: Multiple Sulfatase Deficiency (2017)

Facebookista löytyy hakusanalla " multiple sulfatase deficiency " avoin englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Multiple sulfatase deficiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Multiple sulfatase deficiency; MSD
GeneReviews®: Multiple Sulfatase Deficiency
Sabourdy, F., Mourey, L., Le Trionnaire, E. et al. Natural disease history and characterisation of SUMF1 molecular defects in ten unrelated patients with multiple sulfatase deficiency. Orphanet J. Rare Dis. 10, 31 (2015).
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus