Lamb-Shafferin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Lamb-Shafferin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 10.6.2021

 
Lamb-Shaffer syndrome (LAMSHF)
SOX5 haploinsufficiency syndrome

 

Lyhyesti

Lamb-Shafferin oireyhtymä on erittäin harvinainen hermoston kehityshäiriö. Lapsen yleinen kehitys on viiveistä. Kehitysvammaisuuden taso vaihtelee yksilöllisesti. Oireyhtymään voi liittyä joitakin erityisiä kasvonpiirteitä ja näköhäiriöitä, kuten karsastusta. Mahdollisista käyttäytymishäiriöistä mainitaan usein stereotyyppinen eli pakonomainen käytös, aggressiivisuus, levottomuus ja autismikirjon häiriöt. Oireyhtymään voi liittyä epilepsiaa ja luustomuutoksia, kuten selkärangan sivuttaista vinoumaa, harjurintaisuutta sekä sormien ja varpaiden vinoutta. Sisäelinten rakennepoikkeavuudet ovat harvinaisia. Lamb-Shafferin oireyhtymän oireet vaihtelevat yksilöllisesti.

Oireet ja löydökset

Raskausaika, synnytys ja vastasyntyneisyyskausi sujuvat usein tavanomaisesti. Lapsen painon ja pituuden kehitys on myös useimmiten normaalia. Joillakin lapsilla on ollut normaalijakaumaa pienempi päänympärys. Mahdollinen keskivartalon hypotonia eli alentunut lihasjänteys voi herättää ensimmäisiä epäilyjä lapsen erityisyydestä.

Lapsi oppii usein istumaan tavanomaisessa ajassa, mutta kävely opitaan tavallista myöhemmin. Myös puheen oppiminen on viiveistä. Useimmat kolmivuotiaat osaavat kuitenkin puhua ainakin lyhyin lausein. 

Lapsilla todetaan joko oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma, joka voi olla vaikeustasoltaan joko lievä tai keskivaikea. Käyttäytymishäiriöt ovat tavallisia ja niihin voivat lukeutua mm. autismikirjon häiriöt, stereotyyppinen eli kaavamainen käyttäytyminen, eristäytyminen, tunteiden purkaukset sekä ylivilkkaus. Noin kymmenesosalla voi ilmetä epilepsiaa. Ajatellaankin, että Lamb-Shafferin oireyhtymässä epilepsiariski on normaaliväestöä suurempi.

Kasvonpiirteille tunnusomaisia ovat mm. korostunut otsa, silmän sisäkulmaa osittain peittävät synnynnäiset ihopoimut, karsastus, madaltunut nenäsilta, lyhyt nenän ja ylähuulen välillä oleva ylähuulen vako, pienileukaisuus ja ahtaat hammasrivit.

Oireyhtymään liittyy usein erilaisia näköhäiriöitä, kuten karsastusta, näköhermon surkastumaa tai amplyopiaa eli silmien toiminnallista heikkonäköisyyttä. Amplyopia saa alkunsa ensimmäisten elinvuosien aikana karsastuksesta tai silmien eritaittoisuudesta. Amplyopiassa tarkannäönkyky jää kehittymättä.

Luustomuutoksina voi olla skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, rintarangan kyfoosi tai niskanikamien yhteen luutuminen.

Lapsia, joilla on Lamb-Shafferin oireyhtymä, kuvaillaan iloisiksi. Monet heistä pitävät vesielementistä.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Lamb-Shafferin oireyhtymä johtuu kromosomissa 12 (12p12.1) sijaitsevan SOX5-geenin mutaatiosta. Useimmissa tapauksissa perimästä löydetään mikrodeleetio eli hyvin pieni häviämä SOX5-geenin kromosomialueella 12p12.1. Myös erityyppisiä pistemutaatioita on kuvattu. SOX5-geenin tuote on geenien säätelyyn osallistuva proteiini, jota tarvitaan etenkin istukan ja hermoston kehityksessä. Lamb-Shafferin oireyhtymässä geneettinen muutos johtaa riittämättömään SOX5-geenituotteen määrään ja aktiivisuuteen soluissa ja täten oireiden kehittymiseen.

Useimmiten Lamb-Shafferin oireyhtymä johtuu täysin uudesta ja sattumalta syntyneestä nk. de novo-mutaatiosta. Tällöin kummaltakaan vanhemmalta ei perimäntutkimuksissa löydetä SOX5-geenin mutaatiota. Sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei voida kuitenkaan poissulkea. Sukusolumosaikismissa osassa jommankumman vanhemman sukusoluja on SOX5-geenin mutaatio. Jos tallainen sukusolu on osallisena hedelmöitykseen, lapselle kehittyy Lamb-Shafferin oireyhtymä. Lääketieteellisissä julkaisuissa on pystytty osoittamaan suhteellisen monta Lamb-Shafferin oireyhtymätapausta, jotka ovat olleet seurausta sukusolumosaikismista. Lisää sukusolumosaikismista voit lukea Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

Lamb-Shafferin oireyhtymä periytyy autosomissa dominantisti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vain toisessa perimässä olevassa SOX5-geenissä oleva mutaatio riittää oireyhtymän ilmentymiseksi. Jos perheessä toivotaan perheenlisäystä, perhe voi halutessaan hakeutua perinnöllisyysneuvontaan perhesuunnittelua varten. Siellä voidaan kartoittaa oireyhtymän uusiutumistodennäköisyyttä ja keskustella muistakin periytymiseen liittyvistä asioista tarkemmin. 

Lamb-Shafferin oireyhtymä on erittäin harvinainen. Lamb-Shaffer-oireyhtymän yhteisön mukaan maailmassa on tunnistettu toistaiseksi noin 250 henkilöä, joilla on tämä oireyhtymä. Vanhin heistä on yli 33-vuotias. Lamb-Shafferin oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle yksi tapaus miljoonaa vastasyntynyttä kohden (<1: 1 000 000). Oireyhtymä on toistaiseksi huonosti tunnettu ja sen vuoksi todennäköisesti myös alidiagnosoitu.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon kaikki lievää tai keskivaikeaa kehitysvammaisuutta aiheuttavat oireyhtymät, joihin liittyy lieviä kasvonpiirteiden poikkeavuuksia, luustomuutoksia sekä näkö- ja käyttäytymishäiriöitä. Vasta perimäntutkimukset varmistavat Lamb-Shafferin oireyhtymän.

Lamb-Shafferin oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa, vaan potilasta hoidetaan hänen tarpeidensa mukaan. Puhe-, toiminta- käyttäytymis- ja fysioterapiasta on hyötyä. 

Eliniänodote

Lamb-Shafferin oireyhtymän eliniänodote on normaali, koska oireyhtymään ei näytä liittyvän henkeä uhkaavia komplikaatioita tai muita elinikää rajoittavia oireita.

Historia

Lääkäri Lisa Shaffer ja Alan Lamb kuvasivat ensimmäisinä oireyhtymän lääketieteellisessä julkaisussa vuonna 2012. Lamb-Shafferin oireyhtymä nimettiin löytäjiensä sukunimien mukaan.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Lamb-Shaffer Syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla " Lamb-Shaffer syndrome" oma suljettu englanninkielinen keskusteluryhmä, "SOX5 - Lamb Shaffer Support Group for Parets and Caregivers" läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.


Lähteet

Orphanet: Lamb-Shaffer syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Lamb-Shaffer syndrome; LAMSHF
ja SRY-BOX 5: SOX5
Zawerton A.,  Mignot C., & Sigafoos A. yms. Widening of the genetic and clinical spectrum of Lamb-Shaffer syndrome, a neurodevelopmental disorder due to SOX5 haploinsufficiency. Genetics in Medicine. 2020 Mar;22(3):524-537

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus