KAT6A-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

KAT6A-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 18.2.2021
 
Lysiini (K) asetyylitransferaasi 6A, (KAT6A)

Lyhyesti

KAT6A oireyhtymän oireet vaihtelevat yksilöstä toiseen, eikä kaikkia alla mainittuja oireita ole kaikilla. Oireyhtymän ydinoireet ovat joiltakin osin epäselvät, sillä oireyhtymä on erittäin harvinainen.

Oireet ja löydökset

KAT6A-oireyhtymässä vauvalla on usein syömisvaikeuksia, joihin lukeutuvat mm. vaikea refluksi eli ruokasulan nouseminen takaisin suuhun tai oksentaminen. Nämä oireet voivat helpottua iän myötä. Useilla lapsilla todetaan myös hypotoniaa eli alentunutta lihasjänteyttä sekä ummetusta, joka voi vaatia lääkkeellistä helpotusta. Hypotonia voi vaikeuttaa myös puheen ja liikkumisen opettelua.

KAT6-oireyhtymään liittyy aina jonkinasteisia kehitysviiveitä esimerkiksi istumisen, kävelyn tai puheen oppimisessa. Keskimääräisesti ensiaskeleet otetaan n. 28 kuukauden iässä (vaihteluväli 17,5 kk – 54 kk). Useimmiten puheen ymmärtäminen sujuu paremmin kuin puheen tuottaminen. Puhekyvyssä on suurta vaihtelua: joillakin se on normaali, joiltakin se voi puuttua aikuisenakin. Oireyhtymään liittyy oppimisvaikeuksia tai lievää tai keskivaikea kehitysvammaisuutta. Epilepsia on mahdollinen.

KAT6A-oireyhtymän ulkonäköpiirteille tunnusomaista voivat olla mm. poikkeava nenä, ohut ylähuuli, tavallista matalammalla sijaitsevat korvat, pienileukaisuus ja riippuluomet. Silmät voivat karsasta ja niissä voi ilmetä amblyopiaa eli toiminnallista heikkonäköisyyttä silmän käyttämättömyyden vuoksi. Myös muut näkökyvyssä olevat muut poikkeavuudet ovat mahdollisia.

Mahdollisen mikrokefalian eli pienipäisyyden taustalla voi olla mm. kallon saumojen ennenaikaisen luutuminen. Hammaspoikkeavuuksiin lukeutuvat mm. hampaiden pieni koko, epänormaali muoto tai lukumäärä.

Noin puolella tapauksista todetaan sydämen rakennepoikkeavuuksia, kuten patent ductus arteriosus (PDA) eli avoin valtimotiehyt aortan ja keuhkovaltimon yhdyssuonessa. Ruuansulatuselimistön toimintaan liittyvät ongelmat liittyvät nielemisvaikeuksiin, ummetukseen, refluksiin sekä suolen virhekiertymään, joka voi aiheuttaa kipuja ja johtaa hoitamattomana suolen tukokseen ja kuolioon.

KAT6A-oireyhtymässä toistuvat infektiot, kuten virtsa- ja ylähengitystieinfektiot sekä korvatulehdukset ovat mahdollisia. Virtsatieinfektioiden perimmäinen syy voi olla virtsateiden rakennepoikkeavuuksissa. Ylähengitystieinfektiot voivat puolestaan johtua ruuan tai juoman, oksennuksen tai refluksin nostaman mahansisällön joutumisesta henkitorveen ja/tai ylähengitysteihin. Oireyhtymään voi liittyä myös puutteita puolustusjärjestelmän toiminnassa. Tällöin voidaan havaita mm. tavallista vähemmän tiettyjä valkosoluryhmiä, kuten neutrofiilejä ja B-soluja, sekä tavallista vähemmän veressä kiertäviä vasta-aineita.

Henkilöitä, joilla on KAT6A-oireyhtymä, luonnehditaan ystävällisiksi, iloisiksi ja sosiaalisiksi. Käyttäytymishäiriöitä ja autismin kaltaisia piirteitä, kuten levottomuutta, turhautumista ja toistuvaa käyttäytymistä (esimerkiksi käsien heiluttamista), voi esiintyä. Joillakin voi olla kuulo- ja/tai tuntoaistin herkkyyttä. Lapsilla voi olla hankala nukahtaa ja heillä voi esiintyä unihäiriöitä, kuten uniapneaa eli unenaikaisia hengityskatkoksia. Uni- ja nukahtamisvaikeudet helpottuvat yleensä lapsen kasvun myötä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa kromosomissa 8 (8p11.21) sijaitsevan KAT6A-geenin mutaatio. Geenistä valmistetaan lysiini-asetyylitransferaasi-6A-entsyymiä, joka lisää kromosomien rakenteeseen kuuluviin histoniproteiineihin tietyn biokemiallisen ryhmän. Tämä histoniproteiinien ”leimaaminen” vaikuttaa kyseisellä kromosomialueella olevien geenien ilmentymiseen. Lisäksi lysiini-asetyylitransferaasi-6A edistää geenien luentaa olemalla vuorovaikutuksessa useiden nk. geenien luentaan vaikuttavien nk. transkriptiotekijöiden kanssa. Lisäksi lysiini-asetyylitransferaasi-6A säätelee solussa p53-signallointireittiä, joka on elintärkeä solujen aineenvaihdunnalle ja ohjelmoidulle solukuolemalle. Kaikki asetyylitransferaasi-6A-entsyymin vaikutukset soluissa eivät ole täysin selvillä.

KAT6A-oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. KAT6A-oireyhtymä johtuu usein täysin uuden nk. de novo-mutaation seurauksesta. Tällöin lapsi ei ole perinyt mutaatiota vanhemmiltaan ja hän on suvun ensimmäinen, jolla oireyhtymä todetaan. De novo-mutaatio on voinut syntyä sattumalta hedelmöitykseen osallistuvaan sukusoluun, siittiöön tai munasoluun, tai mutaatio on voinut tapahtua pian hedelmöityksen jälkeen, varhaisten solunjakautumisten aikana.

Perheen todennäköisyys saada toinen lapsi, jolla olisi sama oireyhtymä, on hyvin epätodennäköistä, alle 1 % luokkaa. Sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei voida kuitenkaan todentaa tai poissulkea. Sukusolumosaikismissa jommalla kummalla vanhemmista on sukupuolirauhasissaan sukusoluja, joissa on KAT6A-geenin mutaatio ja osassa sitä ei ole.  Oireyhtymän periytyvyydestä voi keskustella syvällisemmin perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla. Tärkeää on ymmärtää, ettei oireyhtymä ole kenenkään syytä, eikä sen syntyyn ole voinut mitenkään vaikuttaa.

Vuonna 2018 KAT6A-oireyhtymädiagnoosin on saanut maailmalla noin 150 henkilöä. Tarkempaa tietoa oireyhtymän yleisyydestä ei ole saatavilla, ja on hyvin mahdollista, että oireyhtymä on alidiagnosoitu maailmalla.

Diagnoosi ja hoito

KAT6A-oireyhtymän diagnoosi perustuu huolelliseen kliiniseen tutkimukseen. Geenimuutoksen löytäminen vahvistaa diagnoosin.

Huomioitavaa on että KAT6A-geenin translokaatio eli siirtymä toisen kromosomin yhteyteen (t(8;16)(p11;p13)) aiheuttaa akuutin myeloidisen leukemian (AML), erään verisolusyöpämuodon. On syytä tähdentää, ettei KAT6A-oireyhtymään liity syöpätaipumusta. Tämä johtuu oireyhtymän geneettisestä taustasta, mutaatiotyypistä, joka on eri kuin akuutissa myeloidisessa leukemiassa.

KAT6A-oireyhtymän hoito on oireiden mukaista ja tarvitsee moniammatillista osaamista ja seurantaa. Hoitoon osallistuvat mm. lastenlääkäri sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeutti. Vauvan syömisvaikeuksia voidaan helpottaa esimerkiksi letkuruokinnalla tai viemällä vatsanpeitteiden läpi ravitsemusavanteen (PEG-napin). Refluksia voidaan hoitaa refluksilääkityksellä. Vauvan painon kehitystä on seurattava tarkoin. Kirurgiaa voidaan käyttää tarvittaessa kallon muodon ja tilavuuden korjaamiseen sekä sydämen avoimeksi jääneen valtimotiehyen sulkemiseen tai muun epämuodostuman korjaamiseen. Ellei vauvan karsastus ole kadonnut kuuden kuukauden kuluttua syntymästä, karsastuksen hoito on aloitettava.

Puheterapian mahdollisimman varhainen aloitus on erittäin tärkeää KAT6A-oireyhtymässä. Puheterapiassa opetellaan myös muita kuin puheeseen perustuvia kommunikaatio- ja vuorovaikutustapoja. Muiden kommunikaatiotapojen oppiminen on usein nopeampaa kuin mahdollisen puheen oppiminen.

Eliniän ennuste

Tämän hetken tietämyksen mukaan KAT6A-oireyhtymässä eliniänodote on normaali. Vanhin diagnosoitu potilas on ollut 30-vuotias.

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä löydät harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

KAT6A Foundation
KAT6A Foundation: Meet Chloe

Facebookista löytyy hakusanalla "KAT6A" kaksi suljettua englannin kielistä keskusteluryhmää niille, joita oireyhtymä koskettaa: "KAT6A Foundation Volunteers and Raising Awareness Group" ja "KAT6A Support Group". Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: KAT6A – Lysine acetyltransferase 6A
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Lysine Acetyltransferase 6A; KAT6A
National Organization for Rare Disorders (NORD): KAT6A Syndrome
Unique: KAT6A Syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus

Kommentointi

Voidaksesi kommentoida artikkelia, kirjaudu sisään palveluun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, rekisteröidy.