Hao-Fountainin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Hao-Fountainin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 24.11.2020
 
Hao-Fountainin oireyhtymä
Chromosome 16p13.2 Deletion Syndrome
Intellectual Developmental Disorder with Impaired Speech, Behavioral Abnormalities, and Dysmorphic Facies

 

Lyhyesti

Hao-Fountainin oireyhtymä johtuu hermoston kehityshäiriöstä. Sen aiheuttaa USP7-geenin käsittävät mutaatiot kromosomissa 16. Hao-Fountainin oireyhtymän piirteitä ovat kehitysviiveet etenkin puheessa, vaihtelevan tasoinen kehitysvammaisuus, autismikirjon häiriöt, hypotonia eli alentunut lihasjänteys sekä näköhäiriöt. Lisäksi aivojen valkeassa aineessa nähdään muutoksia. Käyttäytymispiirteisiin voivat lukeutua mm. impulsiivisuus, pakonomainen toiminta, voimakas tahto sekä vahva vaikuttamispyrkimys eli manipuloiva käytös. Sukupuolirauhasten vajaatoimintaa tai sukupuolielinten rakennepoikkeavuuksia voi esiintyä. Oireyhtymään voi liittyä myös muita löydöksiä, kuten epilepsiaa ja unihäiriöitä. Kaikkia oireita ei esiinny kaikilla henkilöillä. 

Oireet ja löydökset

Hao-Fountainin oireyhtymässä lapsen psykomotorinen kehitys viivästyy. Etenkin puheen kehitys on kaikilla merkittävästi viivästynyt, eivätkä kaikki opi puhumaan. Motoristen eli liikunnallisten perustaitojen omaksumisen viiveet voivat ilmetä esimerkiksi kävelytaidon oppimisessa ja epävakaana kävelytyylinä. Hypotonia on suhteellisen yleistä (63 %), ja joillakin voi esiintyä kontraktuuria eli lihas- ja niveljäykistymiä. Luustomuutoksina voi olla skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma tai kyfoosi eli rintarangan kyttyrä tai näiden yhdistelmä eli kyfoskolioosi. Myös kädet ja jalat voivat olla pienikokoiset. 

Kehitysvammaisuuden taso vaihtelee yksilollisesti. Käyttäytymispiirteisiin lukeutuvat mm. autismikirjon häiriöt (53 %), pakonomainen käyttäytyminen, impulsiivisuus, tunteenpurkaukset ja aggressiivisuus, ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, voimakas tahto sekä vahva vaikuttamispyrkimys. Joillakin voi esiintyä epilepsiaa. Aivokuvantamisessa on usein nähtävissä valkean aineen vähyyttä, jonka eräänä merkkinä voi olla mm. aivokurkiaisen ohentuma.

Hao-Fountainin oireyhtymässä voi ilmetä lieviä poikkeavia kasvonpiirteitä, kuten syvällä kasvoissa sijaitsevat silmät ja korostuneet nenänsiivekkeet (alae nasi). Kasvonpiirteet eivät kuitenkaan ole henkilöiden välillä yhteneväisiä tai selkeitä. Näköhäiriöitä, kuten karsastusta, likinäköisyyttä ja/tai nystagmusta eli silmävärvettä, esiintyy yli puolella (61 %).

Muita oireyhtymään liittyviä löydöksiä voivat olla syömisongelmat, refluksi, ummetus tai ripuli. Ne voivat myös heijastua lapsen painon kehittymiseen. Joskus paino puolestaan nousee tavanomaista enemmän. Sukupuolirauhasten vajaatoimintaa tai sukupuolielinten rakennepoikkeavuuksia voi myös esiintyä. Pojilla voi olla esimerkiksi tavanomaista pienempi penis ja/tai piilokiveksisyyttä ja tytöillä tavanomaista pienikokoisemmat häpyhuulet. Hao-Fountainin oireyhtymässä voi esiintyä myös astmaa ja univaikeuksia. 

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Oireyhtymä johtuu kromosomin 16 pienessä käsivarressa (p), kohdassa 13.2 (16p13.2) sijaitsevan USP7- (Ubiquitin-specific protease 7) geenin mutaatiosta tai deleetiosta eli häviämästä. Joskus kromosomin 16 mikrodeleetio käsittää USDP7-geenin lisäksi myös muita geenejä. Alueen suurin deleetio on käsittänyt jopa 17 geeniä. Oireyhtymän oireet ovat olleet kuitenkin USP7-geenin mutaatiotyypistä tai kromosomialueen häviämän laajuudesta riippumatta hyvin samankaltaiset. Tämä havainto korostaa USP7-geenimutaation merkittävyyttä oireyhtymän synnyssä.

USP7-geeni koodaa entsyymiä, jonka tehtävä on poistaa tietyistä proteiineista nk. ubikitiiniryhmiä. Ubikitiiniryhmät vaikuttavat proteiinien toiminnallisuuteen ja aktiivisuuteen. USP7-geenistä valmistuva entsyymi säätelee proteiinien kierrätystä solunsisäisissä rakkuloissa, endosomeissa, mikä vaikuttaa moniin erilaisiin solun sisäisiin tapahtumiin, kuten DNA-vaurioiden korjaukseen, geenien luentaan ja puolustusjärjestelmän toimintaan.

Suurimmalla osalla oireyhtymä johtuu sattumalta syntyneestä mutaatiosta hedelmöitykseen osallistuneessa munasolussa tai siittiössä. Tällainen mutaatio on täysin uusi suvussa, nk. de novo-mutaatio, eikä sitä siis löydy lapsen vanhemmilta. Lapsi ei siis ole perinyt mutaatiota vanhemmiltaan. De novo-mutaatioista voit lukea lisää osiosta ”Syventävää tietoa perimästä ja perinnöllisyydestä – 70 kysymystä ja vastausta”, kohdasta DNA:n emäsjärjestyksen muutokset eli mutaatiot.

Hao-Fountainin oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Toisin sanoen kahdesta perimän USP7-geenistä vain toisen geenin mutaatio riittää aikaan saamaan Hao-Fountainin oireyhtymän lapsella. 
 
Oireyhtymää on kuvattu 70 henkilöllä ympäri maailmaa. Sitä esiintyy molemmilla sukupuolilla.

Diagnoosi ja hoito

Hao-Fountainin oireyhtymää saatetaan epäillä edellä mainittujen fyysisten piirteiden ja aivokuvantamisessa havaittujen muutosten perusteella. Diagnoosiepäily varmistuu kun USP7-geenimuutos löydetään joko kromosomimikrosiruanalyysin tai eksomisekvensoinnin avulla. Eksomisekvensoinnissa tarkastellaan kaikki yksilön geenit, joista valmistetaan proteiinirakenteisia geenituotteita.

Oireyhtymällä on yhteneväisiä piirteitä Prader-Willin oireyhtymän ja hiljattain kuvatun Schaaf-Yangin oireyhtymän kanssa.

Hoito on kunkin potilaan oireiden mukaista ja tarvitsee monien erikoislääkäreiden asiantuntemusta. Esimerkiksi fysio- ja toimintaterapia ovat tärkeitä, jotta lapsi saavuttaa omat kehitykselliset kykynsä.

Eliniänodote

Koska oireyhtymäpotilaita on toistaiseksi kuvattu vähän, eliniänodotteesta ei ole olemassa luotettavia tietoja. Sen arvellaan kuitenkin olevan normaali tai lähellä normaalia.

Historia

Yi-Heng Hao ja Michael D. Fountain kuvasivat vuonna 2015 USP7-geenin solu- ja molekyylibiologisen merkityksen sekä henkilöitä, joilla oli perimässään USP7-geenin mutaatio. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) nimesi elokuussa vuonna 2020 USP7-mutaation aiheuttaman oireyhtymän virallisesti Hao-Fountainin oireyhtymäksi.

Huomioitavaa

Hao-Fountainin oireyhtymä on eri oirekokonaisuus kuin Fountainin oireyhtymä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Foundation for Hao-Fountain syndrome

Youtubessa löytyy hakusanalla “USP7” kokemustietotarinoita sekä tietoa Hao-Fountainin oireyhtymästä.

Lähteet

Orphanet: 16p13.2 microdeletion syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Hao-Fountain syndrome; HAFOUS
Michael D. Fountain, David S. Oleson, B. S. Megan E Rech et al.  Pathogenic variants in USP7 cause a neurodevelopmental disorder with speech delays, altered behavior, and neurologic anomalies. Genetics in Medicine 2019.
 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus