Dihydropyrimidiinidehydrogenaasin puutos

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Dihydropyrimidiinidehydrogenaasin puutos

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 18.10.2021
 
Dihydropyrimidine Dehydrogenase (DPD) Deficiency

 

Lyhyesti

Dihydropyrimidiinidehydrogenaasin (DPD) puutos on harvinainen oireyhtymä, jossa pyrimidiini aineenvaihdunta on häiriintynyt DPD-entsyymin puutteellisen toiminnan vuoksi. DPD:n puutos voi olla täydellinen tai osittainen. Oirekirjo vaihtelee huomattavasti yksilöittäin. Joillakin entsyymin puutos on oireeton, toisille siitä seuraa mm. vakavia neurologisia oireita jo lapsuudessa, kuten epilepsia, kehitysvammaisuus ja/tai autismikirjon häiriö. On epäselvää, miksi entsyymin puutos aiheuttaa toisille oireita ja miksi se on toisilla oireeton. Huolimatta mahdollisista oireista tai niiden laadusta, fluoropyrimidejä sisältävien syöpälääkkeiden käyttö voi aiheuttaa vakavia ja jopa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia henkilöllä, jolla on DPD-entsyymin puutos. 

Oireet ja löydökset

DPD-entsyymipuutos voi siis olla täysin oireeton tai aiheuttaa lieviä tai vakavia oireita. Ohessa muutamia mainintoja DPD-puutoksen mahdollisista oireista.

Varhaislapsuudessa saattaa ilmetä mikrokefaliaa eli tavanomaista pienempi päänympärys, kasvun viivästymä, ja poikkeavuus lihasjänteydessä (hypo- tai hypertonisuus). Lapsen liikunnallisten ja kognitiivisten perustaitojen omaksuminen voi olla viivästynyt. 

Vaikeina neurologisina oireina DPD:n puutos voi aiheuttaa kehitysvamman ja epilepsian sekä toisinaan myös autistisia käyttäytymispiirteitä, kuten poikkeavuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä toistuvaa ja kaavamaista käyttäytymistä. Lisäksi kiinnostuksen kohteet voivat olla rajoittuneita. 

Joillakin silmissä ilmenee nystagmusta eli silmävärvettä ja karsastusta, ja silmät voivat olla pienikokoiset. Hepatosplenomegalia eli suurentunut maksa ja munuaiset voivat olla myös mahdolliset.
Virtsa-, veri- sekä selkäydinnestenäytteessä ilmenee tavallista korkeammat pitoisuudet pyrimidiiniemäksiä eli urasiiliä ja tymiiniä. 

Oireyhtymän syy, yleisyys ja perinnöllisyys

Oireyhtymä johtuu DPYD-geenin mutaatiosta kromosomissa 1 (1p21). DPYD-geenistä valmistetaan DPD-entsyymiä, joka hajottaa pyrimidiiniemäksiä eli urasiiliä ja tymiiniä. Pyrimidiiniemäkset ovat solujen eräitä orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat mm. nukleiinihappojen, kuten DNA:n ja RNA:n sekä joidenkin energiamolekyylien rakenneosia. DPYD-geenistä tunnetaan useita eri geenivariantteja eli -muotoja, joista osa vaikuttaa entsyymin aktiivisuuteen. Kaikki henkilöt, joilla on DPYD-geenin homotsygoottinen tai heterotsygoottinen mutaatio ovat vaarassa saada vakavia tai hengenvaarallisia haittavaikutuksia tietyistä syöpälääkkeistä, fluoropyrimideistä. Siksi DPYD-geenitutkimusta voidaan suositella ennen 5-fluorourasiilin, kepasitabiinin tai tegafuurin käytön aloitusta. 

Tiedetään, että etninen tausta vaikuttaa DPD-entsyymipuutoksen yleisyyteen. Erään arvion mukaan yli 2 %:lla suomalaisista on yleisin DPD-entsyymin täydelliseen toiminnan puutokseen johtava geenimuutos, ja 2–2,5 % on tietty osittaista entsyymitoiminnan puutosta aiheuttava geenivariantti. Eurooppalaisista noin 6–8 %:lla on jokin tällainen vakavaa lääkehaittaa aiheuttava DPYD-geenimuoto molemmissa tai vain toisessa DPYD-geenissään. 

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen molemmissa DPYD-geeneissä, isältä ja äidiltä perityissä, on oltava entsyymipuutosta aiheuttavat mutaatiot mahdollisten oireiden kehittymiseksi. Perheen vanhemmilla, joilla molemmilla on yksi DPYD-geenin mutaatio perimässään, voivat saada 25 %:n todennäköisyydellä lapsen, jonka molemmissa DPYD-geeneissä on mutaatiot. Tämä periytymistodennäköisyys on sama parin jokaisen raskauden kohdalla.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosin asettaminen ilman geenitutkimuksia on hankalaa, koska DPD-entsyymipuutoksen oireet vaihtelevat yksilöiden välillä huomattavasti. Ainoastaan geenitutkimus pystyy paljastamaan sekä oireettomat kantajat (ts. heterotsygoottinen DPYD-geenin mutaatio) että ne henkiöt, joilla DPYD-geenimuutos on molemmissa, isältä ja äidiltä, perityissä DPYP-geeneissä (ts. homotygoottinen mutaatio).

Tieto DPYD-geenin mutaatiosta on tärkeä etenkin syöpäpotilaille, joille suunnitellaan fluoropyrimideihin perustuvaa hoitoa, koska DPD-entsyymin osittainen tai täydellinen puutos voi johtaa vakaviin lääkehaittoihin.

DPD-entsyymipuutoksen mahdollisten oireiden hoitoon ei ole parannuskeinoa. Potilaan hoito on siis hänen oireidensa mukaista. Usein oireet säilyvät muuttumattomina läpi elämän, joten oireidenmukainen hoito on elinikäistä.

Eliniänodote

Eliniänodote on normaali.

Historia

Ensimmäiset viitteet DPD-puutoksesta julkaistiin vuonna 1984. DPD-entsyymin puutoksesta johtunut vakava 5-fluorourasiili-myrkytys syöpäpotilaalla todettiin ensi kerran vuonna 1985.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency

MedlinePlus: Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency

Facebookista löytyy yksityinen ja englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Ryhmän nimi on ”Dihydropyrimidine Dehydrogenase Deficiency/Hereditary Thymine-Uraciluria”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency
ja Dihydropyrimidine dehydrogenase; DPYD

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus