DDX3X-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

DDX3X-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 21.6.2021
 
DDX3X-related neurodevelopmental disorder (DDX3X-NDD)
DDX3X:ään kytkeytyvä hermoston kehityshäiriö

 

Lyhyesti

DDX3X:ään kytkeytyvä hermoston kehityshäiriö (DDX3X-oireyhtymä) on vasta hiljattain kuvattu oireyhtymä. Siitä on kertynyt tietoa siis vasta muutamien vuosien ajan. DDX3X-oireyhtymä johtuu useimmiten sattumalta syntyneestä X-kromosomissa sijaitsevan DDX3X-geenin mutaatiosta. Oireyhtymää esiintyy pääasiassa tytöillä/naisilla, ja heillä sen osuuden arvioidaan käsittävän selittämättömistä kehitysvammaisuuden syistä noin 1-3 %:a. DDX3X-oireyhtymän oirekirjo on hyvin laaja. Perimäntutkimuksissa löydetty DDX3X-geenin mutaatio vahvistaa diagnoosin.

Oireet ja löydökset

Useimmat lapset syntyvät normaalikokoisina, ja heidän painonsa ja pituutensa kehitys säilyy usein normaalina. Joiltakin osin fyysinen kehitys voi olla hidasta, ja tytöillä alipainoisuus on yleisempää kuin muilla saman ikäisillä tyttölapsilla. Vastasyntyneillä voi esiintyä hypotoniaa eli tavallista alhaisempaa lihasjänteyttä. Joillakin hypotonia voi säilyä koko lapsuuden ja voi muuttua spastisuudeksi eli kohonneeksi lihasjänteydeksi tai jäykkyydeksi. Hypotonia voi hankaloittaa mm. pienen lapsen syömistä. Refluksi ja ummetus voivat olla yleisiä. Uniongelmia voi esiintyä etenkin lapsen ensimmäisinä elinvuosina.

Lievää mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä esiintyy noin kolmasosalla. Oireyhtymälle ominaisia ulkonäköpiirteitä ei näytä olevan, mutta monilla kasvonpiirteet voivat olla pitkänomaiset ja hypotoniset. Lisäksi otsa ja nenänselkä saattavat olla leveät.

DDX3X-oireyhtymässä kävelytaidon oppiminen on usein viivästynyt, eivätkä kaikki välttämättä opi kävelemään. Mahdolliset ensiaskeleet saatetaan ottaa esimerkiksi 23 kuukauden tai vasta viiden vuoden iässä. Liikuntakyvyssä on siis huomattavaa vaihtelua. Oireyhtymässä voi ilmetä myös erilaisia liikehäiriöitä, kuten ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä, dystoniaa ja poikkeavaa kävelytyyliä. Nivelet voivat olla ylitaipuisat. Skolioosia eli selkärangan sivuttaista vinoumaa voi myös esiintyä.

DDX3X-oireyhtymässä on viiveitä ja puutteita myös puheenkehityksessä. Ensimmäiset sanat tulevat ehkä 2-5 vuoden iässä. Puheessa voi olla myös erilaisia vaikeuksia. Noin puolet lapsista eivät kykene kommunikoimaan sanallisesti. He käyttävät eleitä ja äänteitä sekä muita puhetta korvaavia kommunikointitapoja itsensä ilmaisuun.

Lisäksi DDX3X-oireyhtymässä voi ilmetä kehitysviiveitä kognitiivisissa taidoissa. Usein oppimiseen tarvitaan tukea, ja joillekin jatkuva apu arjessa on tarpeen. Osalla ilmenee kehitysvammaisuutta, jonka taso vaihtelee lievästä vaikeaan. Kaikki pojat/miehet, joilla on todettu DDX3X-oireyhtymä, ovat olleet kehitysvammaisia.

Autismi, tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö eli ADHD voivat olla mahdollisia. Joillakin voi esiintyä käytöspulmia, kuten aggressiivisuutta, itseään vahingoittavaa käyttäytymistä, levottomuutta ja impulsiivisuutta. Käytöshäiriöitä voi esiintyä erityisesti uusissa ja odottamattomissa tilanteissa, varsinkin jos niihin liittyy epämiellyttäviä tunteita tai muuta stressiä. Tyttöjä/naisia, joilla on DDX3X-geenin muutos perimässään, luonnehditaan usein ystävällisiksi ja iloisiksi.

Lähes puolella todetaan aivojen magneettikuvissa aivojen rakennemuutoksia. Aivokurkiainen voi olla vajaakehittynyt, aivokammiot suurentuneet ja aivojen harmaan aineen kehityksessä voi olla muutoksia. Polymikrogyriaa eli normaalista poikkeavaa aivopoimutusta voi myös esiintyä. Epilepsia voi olla mahdollinen.

Useimmiten näkö- ja kuuloaisti ovat normaalit. Muutamilla on kuitenkin esiintynyt huonokuuloisuutta tai kuuroutta.

Mahdollisia näkökykyyn liittyviä ongelmia voivat olla karsastus, kauko- tai likinäköisyys, nystagmus eli silmävärve tai aivoperäinen nk. kortikaalinen näkövamma (Cortical visual impairment, CVI).

Muita oireyhtymään liittyviä löydöksiä voivat olla sydänviat ja hengitysvaikeudet, kuten uniapnea. Joillakin tytöillä murrosikä voi alkaa tavallista varhaisemmin.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

DDX3X-oireyhtymä johtuu X-kromosomissa sijaitsevan DDX3X-geenin mutaatiosta. DDX3X-geenistä valmistuu entsyymiä (DEAD-box RNA-helikase 3 X-linked), jolla on moninaisia tehtäviä geenien ilmenemisen säätelyssä ja erilaisissa muissa solun sisäisissä tapahtumissa. On mahdollista, että DDX3X-entsyymi tarvitaan hermosolujen kypsymiseen ja niiden kykyyn muodostaa tiettyjä aivojen rakenteita. On epäselvää miksi oirekirjo vaihtelee niin paljon eri henkilöiden välillä.

Kaikissa toistaiseksi tunnetuissa tapauksissa oireyhtymä on saanut alkunsa sattumalta syntyneestä mutaatiosta hedelmöitykseen osallistuneessa munasolussa tai siittiössä. Tällaisia mutaatiota kutsutaan de novo-mutaatioiksi, ja ne ovat täysin uusia perheessä/suvussa. Näissä tapauksissa lapsen vanhemmilta ei siis löydy DDX3X-geenin mutaatiota perimästään, eikä lapsi ole perinyt oireyhtymään johtavaa geenimuutosta vanhemmiltaan. Mutaation syntyyn kukaan ei ole voinut vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

Jos perheessä on jo lapsi, jolla on DDX3X-oireyhtymä, perheen todennäköisyys saada toinen lapsi, jolla olisi sama oireyhtymä, on noin prosentin luokkaa. Jos vanhemmat saavat useamman kuin yhden lapsen, jolla on DDX3X-oireyhtymä, mutta heillä itsellään ei ole DDX3X-geenin mutaatiota perimässään, kyseessä voi olla jommankumman vanhemman sukusolumosaikismi. Sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Syventävää tietoa perinnöllisyydestä - 70 kysymystä ja vastausta-osion kohdasta Mosaikismi. Sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei voi perinnöllisyyslääketieteellisin tutkimuksin poissulkea tai vahvistaa.

Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa lähes 150 potilasta, joilla on DDX3X-oireyhtymä. Heistä noin 90 %:ia ovat tyttöjä/naisia. Koska kaikista potilaista ei tehdä lääketieteellisiä julkaisuja, arvioidaan että oireyhtymää olisi noin 600 henkilöllä maailmassa. Sukupuolten välistä eroa oireyhtymän esiintyvyydessä selittänee raskauden keskeytyminen silloin, kun äiti odottaa poikasikiötä, jolla on DDX3X-geenin mutaatio perimässään. Tyttösikiöillä raskaus jatkuu heillä olevasta DDX3X-geenin mutaatiosta huolimatta. Tytöillä on perimässään kaksi X-kromosomia ja siis kaksi DDX3X-geeniä, joista toinen voi kompensoida toisessa geenissä olevaa mutaatiota.

Diagnoosi ja hoito

DDX3X-oireyhtymää voidaan erheellisesti luulla autismikirjon häiriöksi, CP-vammaisuudeksi, Rettin oireyhtymäksi tai Dandy-Walkerin epämuodostumaksi tai yleiseksi kehityksen viivästymäksi. Oikeaan diagnoosiin päästään perimän tutkimusten myötä, jossa potilaalla todetaan DDX3X-geenin mutaatio. Tutkimusmenetelmänä käytetään joko laajaa geenipaneelitutkimusta tai eksomisekvensointia, jossa kaikki tunnetut perimän proteiineja koodaavat geenit tutkitaan.

DDX3X-oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa, vaan jokainen potilas hoidetaan hänen oireidensa mukaisella tavalla. Kun diagnoosi selviää, hoitoa ja kuntoutusta pystytään paremmin kohdistamaan kunkin potilaan fyysisten ominaisuuksien sekä taitojen ja kykyjen mukaan. 

Hoitoon kuuluu mm. potilaan kehityksen, kasvun, käyttäytymispiirteiden sekä mm. puheen kehittymisen, näkö- ja kuuloaistin toimivuuden seuranta. Toiminta-, fysio- ja puheterapiasta on hyötyä. Perheen psykososiaalinen tuki on tärkeää.

Eliniänodote

Eliniänodotteesta ei ole olemassa luotettavia tietoja, koska oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu. 

Historia

DDX3X-geeniin liittyvä perimän muutos löydettiin vuonna 2015 tutkimuksissa, joissa useiden tyttöjen perimä kartoitettiin. Tytöillä oli joko kehitysviiveitä tai kehitysvamma.

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä voi halutessaan lukea Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Rare Chromo.orq: DDX3X syndrome
Simons Searchlight.org: DDX3X
University of California San Francisco (News 2020): Scientist Unravel Mystery of Rare Genetic Disorder that Causes Intellectual Disability in Females

DDX3X Foundation
DDX3X Support UK

Facebookista löytyy hakusanalla "Gene DDX3x" oma englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): DEAD-Box Helicase 3, X-linked; DDX3X
GeneReviews®: DDX3X-Related Neurodevelopmental Disoders
Yun Chen, Kai-Yu Liu, Zai-Lan Yang et al. A de novo DDX3X Variant Is Associated With Syndromic Intellectual Disability: Case Report and Literature Review. Frontiers in Pediatrics., 30 June 2020.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus