Crouzonin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Crouzonin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 7.11.2019
 
Crouzonin kraniofasiaalinen dysostoosi
Akrokefalosyndaktylia Tyyppi II

Lyhyesti

Crouzonin oireyhtymän pääoire on kraniosynostoosi eli kallon saumojen ennenaikainen luutuminen, joka vaikuttaa kasvojen muotoon ja voi aiheuttaa näkö- ja kuulohäiriöitä. Oireyhtymään ei yleensä liity kehitysvammaisuutta, mutta myös lievää tai keskivaikeaa kehitysvammaisuutta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Oireet ja löydökset

Epänormaali synostoosi eli luuliittymä ei ole välttämättä havaittavissa aina syntymän yhteydessä, mutta se tulee selvästi näkyviin toiseen ikävuoteen mennessä. Useat eri kallon saumat voivat luutua ennenaikaisesti. Päänalueen epämuodostumiin vaikuttavat mitkä päänsaumat ovat osallisina kraniosynostoosiin, ja missä järjestyksessä, laajuudessa ja nopeudessa ne tapahtuvat. Noin 25 %:lla potilaista myös osa kaularangan nikamista ovat poikkeavasti fuusioituneet yhteen.

Crouzonin oireyhtymään liittyvät synnynnäiset kasvojen ja pään epämuodostumat voivat käsittää mm. kaukana toisistaan sijaitsevat silmät, jotka saattavat olla ulospäin pullistuneet (proptosis, eksoftalmus), normaalista poikkeava nenä, vajaakehittynyt yläleuka ja eteenpäin työntynyt alaleuka. Hammasrivistö voi olla ahdas, mutta suuri kieli ei liity oireyhtymään. Yläleuan eteentyöntymä voi aiheuttaa mm. hengitysvaikeuksia ja silmien vaikean pullistuman, joka muuttaa myös silmäluomirakojen sijaintia. Lisäksi Crouzonin oireyhtymään liittyy usein hydrokefaliaa eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriötä. Kahdella kolmasosalla (n. 60 %) on myös kallonsisäistä ylipainetta, joka voi johtaa sokeuteen.

Crouzonin oireyhtymässä esiintyy harvemmin yhdyssormisuutta ja/tai -varpaisuutta kuin esimerkiksi akrokefaliasyndaktylia tyyppi I:ssä, Apertin oireyhtymässä. Ductus arteriosus eli avoin valtimotieyhteys on mahdollinen. Myöhemmällä iällä voi esiintyä skolioosia eli selkärangan sivuttaista vinoumaa ts. kiertoryhtivirhettä. Joillakin potilaista on poikkeavuuksia henkitorven rustossa, jotka voivat aiheuttaa limaisuutta, keuhkoputkentulehduksia ja hengitysvaikeuksia. Uniapnean ja hengitystiekomplikaatioiden selittävinä tekijöinä voivat olla eri syistä johtuvat hengitystievaikeudet.

Oireyhtymään ei yleensä liity kehitysvammaisuutta, mutta Crouzonin oireyhtymäpotilailla on myös kuvattu lievää tai keskivaikeaa kehitysvammaisuutta.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa FGFR2-geenimutaatio kromosomissa 10 (10q25.3-q26). FGFR2-geeni valmistaa fibroblastikasvutekijäreseptoria, joka osallistuu mm. alkion ja sikiön kehityksen aikana etenkin pään luukudoksen muovautumiseen. Mutaatiosta seuraa sagittaali- eli lakisauman, koronaali- eli kietosauman ja joskus lambda- eli takaraivosauman ennenaikainen luutuminen ensimmäisten elinvuosien aikana. FGFR3-geenin mutaatio kromosomissa 4 (4p16.3) johtaa Crouzonin oireyhtymään, johon liittyy taivetummuutta (acanthosis nigricans) eli tummaksi pigmentoitunutta ihon paksuuntumista, akantoosia.

Crouzonin oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti, mutta täysin uudet, biologisesti sattumalta syntyneet, de novo-mutaatiot, käsittävät yli 60 %:a Crouzonin oireyhtymätapauksista. Myös oireyhtymän geneettinen penetranssi eli perimän ilmenemistodennäköisyys vaihtelee. Toisin sanoen vaikka geenimuutos on perimästä, se ei välttämättä johda oireyhtymän ilmenemiseen yksilössä.

Euroopassa Crouzonin oireyhtymän esiintyvyydeksi arvioidaan alle yksi tapaus 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (<0.9:100 000). Crouzonin oireyhtymä edustaa alle 5 %:a syntyvien lasten kraniosynostoositapauksista (Cohen & Kreiborg, 1992).

Diagnoosi ja hoito

Crouzonin oireyhtymä diagnoosi asetetaan yleensä syntymän yhteydessä. Jos oireisto on lievä, diagnoosi voi viivästyä. Diagnoosi perustuu kraniosynostoosiin, eksoftalmukseen ja keskikasvojen vajaakehittyneisyyteen. Geenitesti varmistaa diagnoosin.

Crouzonin oireyhtymällä on yhteneväisyyksiä mm. Apertin oireyhtymän kanssa. Crouzonin oireyhtymässä lakisauma ja takaraivosauma sulkeutuvat aikaisemmin kuin Apertin oireyhtymässä. Tästä seuraa, että Arnold-Chiarin epämuodostuma on Crouzonin oireyhtymässä huomattavasti yleisempi kuin Apertin oireyhtymässä (72 % vs. 2 %). Lisäksi Crouzonin oireyhtymässä n. 25 %:lla esiintyy kaularangan nikamien fuusio, joka käsittää C2-C3 nikamat. Apertin oireyhtymässä kaularangan C5-C6 nikamien yhteenliittymä on yleisempi. Hengitysteiden tukos on myös yleisempi Crouzonin oireyhtymässä kuin Apertin oireyhtymässä.

Apertin oireyhtymän lisäksi erotusdiagnostiikassa on hyvä ottaa huomioon Carpenterin oireyhtymä, Sakati-Nyhan-Tisdalen oireyhtymä, Jackson-Weissin oireyhtymä ja Beare-Stevensonin oireyhtymä.

Oireyhtymän hoito tähtää aivo-, silmä- ja hengitystieterveyden suojelemiseen sekä kallon ja kasvojen epämuodostumien mahdolliseen korjaamiseen. Kallokirurgialla pyritään luomaan aivoille kasvutilaa, vähentämään kallonsisäistä painetta sekä korjaamaan kallon muotoa. Hoitamattomana kallon sisäisen paineen kasvu voi vahingoittaa myös mm. näköhermoa ja johtaa sokeutumiseen. Kaikki lapset eivät kuitenkaan tarvitse kirurgista hoitoa. Ensimmäiset leikkaukset saatetaan tehdä vauvan ollessa kolmen kuukauden ikäinen. Mahdollisen kuulohäiriön hoito on oireiden mukaista. Varhain aloitettu hoito vähentää sekundaaristen komplikaatioiden riskiä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on Crouzonin oireyhtymässä yleensä normaali, mutta eliniänodotteeseen vaikuttaa oireyhtymän vaikeusaste.

Historia

Ranskalainen neurokirurgi Octave Crouzon (1874-1938) kuvasi oireyhtymän ensimmäisen kerran vuonna 1912.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

CRANIO ry: Kallon ja kasvonluiden kasvuhäiriöitä sairastavien tuki
Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriötä sairastavien tuki, Cranio, ry. Julkaisu Crouzonin oireyhtymästä suomeksi (2003).
J. Hukki, P. Saarinen, M. Kangasniemi ja M. Niemelä. Yksinkertaiset kraniosynostoosit Duodecim 2017: 123;967-76.
Socialstyrelsen: Crouzons syndrom
National Organization for Rare Disorders (NORD): Crouzon Syndrome
YouTube: Life with Crouzon Syndrome (Judge Me By My Heart Not My Looks)

Facebookista löytyy hakusanalla "Crouzon Syndrome" useita keskusteluryhmiä nille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Crouzon syndrome
Orphanet: Crouzon disease
GeneReviews: FGFR-Related Craniosynostosis Syndromes
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus