Baraitser-Winterin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Baraitser-Winterin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.10.2021
 
Baraitser-Winter syndrome (BWS)
Baraitser-Winter cerebrofrontofacial syndrome (BWCFF)

 

Lyhyesti

Baraitser-Winterin oireyhtymä on epämuodostumaoireyhtymä, jolle ovat tyypillisiä kasvojen epämuodostumat, silmien kehityshäiriöt ja aivokuoren alueiden poikkeavuudet, kuten pakygyria eli aivojen paksupoimuisuus ja subkortikaalinen kerrosheterotopia eli aivokuoren hermosolujen vaellukseen liittyvät häiriöt. Aivokudoksen poikkeavuudet kohdistuvat etenkin aivojen harmaaseen aineeseen. Baraitser-Winterin oireyhtymälle ovat tyypillisiä myös lyhytkasvuisuus ja vaikeusasteeltaan vaihteleva kehitysvammaisuus ja epilepsia (50 % tapauksista).

Oireet ja löydökset

Kasvojen epämuodostumat käsittävät mm. trigonokefalian joka johtuu otsasauman ennenaikaisesta luutumisesta. Tästä seuraa kolmion  muotoinen kallo, kölimäinen ja terävä otsa sekä ohimon alueen painaumat, jotka korostavat kapeaa otsaa. Kallon takaosat ovat tavallista leveämmät ja pään ympärysmitta on usein kallon korkeuden ja lyhyyden vuoksi normaalijakaumaa pienempi. Oireyhtymään liittyy myös hypertelorismia eli toisistaan etäällä olevat silmät, riippuluomet, leveä nenä, lievästi pieni leuka ja huomattavan kaarevat kulmakarvat ja leveä suu. Kasvonpiirteet muuttuvat karkeiksi lapsen vanhetessa. Kita-suulakihalkio, värikalvon eli iiriksen ja verkkokalvon koloboomat eli synnynnäiset (halkiot) puutokset ovat myös mahdollisia.

Kehitysvammaisuus vaihtelee lievästä syvään ja korreloi aivojen harmaan aineen poikkeavuuksiin. Ellei aivojen rakenteessa todeta poikkeavuutta, kehitysvammaisuus on usein lievää ja joitakin oppimisvaikeuksia voi esiintyä. Neurologiset haasteet ilmenevät etenkin lapsuudessa. Epilepsia puhkeaa usein ennen viidettä ikävuotta ja on yhteydessä aivojen rakennepoikkeavuuksiin ja on usein vaikeahoitoinen. Puheen oppiminen viivästyy, ja jotkut eivät opi puhumaan lainkaan tai puhe on rajoittunutta.

Pituuskasvu jää usein normaalijakaumasta. Aikuisuudessa ilmenee suurten nivelten, kuten polven, olka- ja kyynerpäiden jäykistymiä, jotka rajoittavat mm. kävelemistä. Myös kyfoskolioosi eli selän ja selkärangan käyristymä ja vinous voivat kehittyä lapsuudessa tai aikuisuudessa. Tähän syynä pidetään rajoittunutta nivelten liikkuvuutta ja/tai hitaasti etenevää lihaskatoa.

Oireyhtymään voi myös liittyä etenevä sensorineuraalinen eli sisäkorvaan liittyvä kuulonalenema (noin 30 %). Kolmasosalla todetaan sydämen rakennepoikkeamia. Myös virtsa- sekä sukupuolielinten synnynnäisset rakennepoikkeamat ovat suhteellisen yleisiä (n. 20 %). Käyttäytymishäiriöitä ei yleensä ole.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Baraitser-Winterin oireyhtymä on perimältään heterogeeninen. Ainakin kaksi eri geenin mutaatiota on liitetty oireyhtymään: ACTB-geeni kromosomissa 7 (7p22-p21) ja ACTG1-geeni kromosomissa 17 (17q25.3). Baraitser-Winterin oireyhtymän geenimutaatiot ovat missense-mutaatioita, jolloin geenituote toimii poikkeavasti. Huomioitavaa on, etteivät samojen geenien deleetiot eli häviämät johda Baraitser-Winterin oireyhtymään.

ACTB- ja ACTG1-geeneistä valmistetaan aktiini-nimisiä proteiineja, jotka toimivat pääasiassa muualla kuin lihaskudoksessa. Aktiini-proteiineilla on lukuisia eri tehtäviä eri solutyypeissä, kuten hermosoluissa. Suurimmalla osalla Baraitser-Winterin oireyhtymän syynä on mutaatio ACTB-geenissä (Baraitser-Winterin oireyhtymä tyyppi 1). Näillä potilailla esiintyy usein vaikeampia kallon ja kasvojen epämuodostumia kuin ACTG1-geenin aiheuttamassa Baraitser-Winterin oireyhtymässä (tyyppi 2). Henkilöt, joilla puolestaan on ACTG1-geenin muutos todetaan puolestaan merkittävämpiä aivojen rakennepoikkeavuuksia.

Huomioitavaa on, että Fryns-Aftimosin oireyhtymä sekä serebrofrontofasiaalinen oireyhtymä (cerebrofrontofacial syndrome) tyyppi 1 ja 3 aiheutuvat samojen geenien mutaatioista. Näiden, aikaisemmin erillisinä pidettyjen oireyhtymien, ajatellaan nykyisin ilmentävän saman Baraitser-Winter serebrofrontofasiaaliseen oireyhtymän jatkumoa, sen vaikeimpia muotoja.

Oireyhtymä syntyy biologisesti sattumalta, de novo-mutaation seurauksena, sukusolujen kehittyessä tai pian hedelmöityksen jälkeen. Mutaatio on siis täysin uusi perheessä ja suvussa. Oireyhtymän syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syy. Yhtäkään tapausta, jossa Baraitser-Winterin oireyhtymä olisi periytynyt vanhemmalta jälkeläiselleen ei ole kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Oireyhtymän periytyvyystavan arvellaan olevan autosomeissa dominantti eli vallitseva.

Baraitser-Winterin oireyhtymä on hyvin harvinainen. Sen esiintyvyydeksi arvioidaan alle yksi tapaus miljoonaa syntynyttä lasta kohden (<1: 1 000 000). Baraitser-Winterin oireyhtymätapauksia tunnetaan maailmalla alle 60. Tämä luku käsittää aikaisemmin omina oireyhtyminä pidetyt Fryns-Aftimosin oireyhtymän ja serebrofrontafasiaalinen oireyhtymä tyypit 1 ja 3.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosiin asetetaan kliinisen tutkimuksen, aivokuvantamisen ja geenitestin perusteella. Aivojen poimuttuneisuuden poikkeavuudet voivat näkyä jo raskaudenaikaisissa tutkimuksissa.

Lapsuudessa erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon Noonanin oireyhtymä, CHARGE-oireyhtymä, Norman-Robertsin tyypin lissenkefalia sekä muut oireyhtymät, joihin liittyy pakygyriaa eli aivojen paksupoimuisuutta tai lissenkefaliaa eli aivojen tasapintaisuutta.

Baraitser-Winterin oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen oireita voidaan hoitaa. Hoito on oireidenmukaista. Potilaalle tarjotaan mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa. Epilepsian hoito on usein haastavaa. Kallon muodon korjaaminen kirurgisesti lapsen ollessa noin vuoden ikäinen on usein mahdollista. Muiden kirurgisten toimenpiteiden tarve arvioidaan potilaskohtaisesti. Halkioiden hoito ja kuntoutus on Suomessa keskitetty Huuli-suulakihalkiokeskukseen (HUSUKE) Helsinkiin ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Jatkuva seuranta, johon kuuluvat mm. sydän-, munuais-, näkö- ja kuulontutkimukset sekä neurologin ja ortopedin tarkastukset, ovat välttämättömiä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on heikko niillä lapsilla, joilla on vaikeita aivojen rakennepoikkeavuuksia. Lievemmissä Baraitser-Winterin oireyhtymätapauksissa elinikä yltää aikuisuuteen, mutta toisten apu arjessa selviytymiseksi on usein tarpeen. 

Historia

Baraitser-Winterin oireyhtymä on saanut nimensä englantilaisen lääkärin M. Baraitserin ja R.M. Winterin mukaan, jotka kuvasivat oireyhtymän ensikerran vuonna 1988.

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä löydät Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Unique: Baraitser-Winter cerebrofrontofacial syndrome
Simons Searchlight.org: ACTB
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Baraitser-Winter syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "Baraitser-Winter Syndrome support group" oma keskusteluryhmä niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Jyrki Hukki, Pia Vuola, Junnu Leikola. Lapsen kallon poikkeavan muodon diagnostiikka. Suomen Lääkärilehti 13/2013. 1719-1727.
Orphanet: Baraitser-Winter cerebrofrontofacial syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Baraitser-Winter syndrome 1; BRWS1 ja Baraitser-Winter syndrome 2; BRWS2
GeneReviews®: Baraitser-Winter Cerebrofrontofasial Syndrome
Roger E. Stevenson, Charles E. Schwartz ja R. Cutis Rogers. Atlas of X-linked Intellectual Disability Syndromes. Oxford University Press. Second Edition (2012).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus