Alfa-mannosidoosi

HARVINAISKESKUS NORIO TIETOLEHTINEN | Tietolehtiset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Tietolehtiset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Alfa-mannosidoosi

Harvinaiskeskus Norio

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen 30.12.2017

ORPHA: 61
OMIM: 248500

Avainsanat: Alpha-mannosidosis

Alfa-mannosidoosi on harvinainen, eteneviä oireita aiheuttava sairaus, jonka oirekuva voi vaihdella erittäin vaikeasta vastasyntyneen taudista lähes oireettomaan aikuisena alkavaan neurologiseen oireistoon. Tässä tietolehtisessä kerrotaan tavallisimmin ilmenevästä ”keskivaikeasta” tautimuodosta.

Oireet

Vastasyntyneenä ja leikki-iässä lapset ovat yleensä oireettomia. Kävelemään oppiminen voi olla hiukan jäljessä ja tasapaino tavallista huterampaa. Puhuminen on usein niinikään jäljessä, mitä saattaa pahentaa osalle lapsista ilmenevä kuulovamma. Kuulon huononeminen johtuu osittain sairauteen liittyvästä infektioherkkyydestä ja toistuvista välikorvantulehduksista, osittain sisäkorvan ja hermosolujen vaurioitumisesta.

Toistuvat infektiot ovat taudille hyvin ominaisia. Ne voivat olla korvatulehduksia, keuhkokuumeita, suolistotulehduksia ym. Näyttää siltä, että sekä soluvälitteinen että vasta-ainevälitteinen immuunivaste toimivat normaalia heikommin.

Tautia sairastavien ulkonäkö on hieman poikkeava: pää saattaa olla suurehko, otsa korkea, nenänselkä matala ja kieli saattaa olla kookas. Poikkeavuutta kuvataan joskus ilmaisulla ”karkeat kasvonpiirteet” ja kasvot muistuttavat mukopolysakkaridoosipotilaiden kasvoja, mutta piirteet ovat paljon lievemmät. Potilaille kehittyy vuosien kuluessa myös luuston ja nivelten oireita sekä lihasoireita. Joskus maksa tai perna saattavat olla suurentuneet. Silmissä voi olla taittovikoja ja joskus karsastusta.

Oireita ilmaantuu ja ne etenevät lapsuusiässä; haitallisimpia ovat infektioherkkyys ja oppimisen ongelmat. Usein taudin eteneminen vaikuttaa tasaantuvan aikuisikään mennessä. Esimerkiksi liikunnan ongelmista huolimatta potilaat yleensä oppivat monenlaisia liikunnallisia taitoja, kuten pyöräilemään ja hiihtämään. Kaiken kaikkiaan oirekuva on erittäin vaihteleva.

Taudin syy

Alfa-mannosidoosi kuuluu ns. lysosomaalisten kertymäsairauksien joukkoon. Niille on yhteistä se, että tietyistä soluorganelleista, lysosomeista, puuttuu jokin määrätty entsyymi, tässä tapauksessa alfa-mannosidaasi. Tämän entsyymin tehtävä on pilkkoa tiettyjä pitkäketjuisia sokerimolekyylejä. Entsyymin puuttuessa pilkkoutuminen estyy ja solujen lysosomeihin alkaa kertyä molekyyliketjuja, jotka sisältävät runsaasti mannoosi-nimistä sokeria. Lysosomit paisuvat, niihin kertyy sokeritäytteisiä rakkuloita, vakuoleja, ja solun toiminta alkaa kärsiä. Ilmiö esiintyy, kuten näissä taudeissa yleensäkin, laajalti monissa solukoissa ja kudoksissa.

Alfa-mannosidoosissa entsyymipuutoksen aiheuttaa geenimutaatio MAN2B1-geenissä. Lapsi sairastuu, jos hän saa molemmilta vanhemmiltaan sellaisen MAN2B1-geenin, jossa on geenin ja sen tuottaman entsyymin toimintaa häiritsevä mutaatio. Vanhemmat ovat itse terveitä, koska heillä mutaatio on perittynä vain toiselta vanhemmalta ja sen parina on nomaalisti toimiva geeni. Tätä periytymistapaa kutsutaan peittyväksi eli resessiiviseksi periytymiseksi.

Diagnoosi

Alfa-mannosidoosin diagnosointi ei ole helppoa ja taudin tunnistaminen saattaa viivästyä. Tämä johtuu siitä, että oireet ilmaantuvat vähitellen, eivätkä useimmiten ole kovin vakavan tuntuisia. Lapsen kohdalla saattaa herätä epäily ylipäätään jostakin kertymäsairaudesta ja verinäytteessä saatetaan nähdä ns. vakuolisoluja, jolloin kertymäsairauden epäily vahvistuu. Diagnoosin varmistaa mutaatioiden toteaminen MAN2B1-geenissä. Diagnostiikassa käytetään usein laajempia geenitestipaneeleja, joissa tutkitaan usean toisiaan muistuttavan kertymäsairauden geenejä.

Hoito ja kuntoutus

Hoito ja kuntoutus edellyttävät kokenutta moniammatillista työryhmää, joka suunnittelee tutkimukset ja toimenpiteet samoin kuin koko kuntoutusohjelman yksilöllisesti oireiston ja eri tilanteiden ja ikävaiheiden mukaisella tavalla. Koska taudin oireet ovat eri potilailla hyvinkin eriasteiset, ei diagnoosin ilmetessä ole mahdollista ennustaa taudin kulkua, vaan ratkaisuja esimerkiksi koulumuodon suhteen tehdään kulloisenkin tilanteen mukaan.

Vertaistukea voi tiedustella Norio-keskuksesta.

Internet-sivuja

Orphanet: Alpha-mannosidosis

GeneReviews: Alpha-Mannosidosis

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus