22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO TIETOLEHTINEN | Tietolehtiset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Tietolehtiset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen 9.12.20

ORPHA:1727
Avainsanat: 22q11.2-duplikaatio -oireyhtymä, 22q11.2 microduplication syndrome, Dup(22)(q11), Duplication 22q11.2, Trisomy 22q11.2

Lyhyesti

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä aiheutuu kromosomin 22 pienen alueen kahdentumasta henkilön toisessa kromosomissa 22. Oireyhtymälle on tyypillistä erittäin suuri oireiden vaihtelu lievistä oppimisvaikeuksista vaikeisiin rakennepoikkeamiin. Tyypillisimpiä oireita ovat rakenteelliset sydänviat, persoonalliset kasvonpiirteet, oppimisvaikeudet, kuulovamma ja kasvun hidastuminen. Oireyhtymän aiheuttava kromosomimuutos on usein peritty lieväoireiselta tai oireettomalta vanhemmalta. Kromosomimuutos ei näy tavallisessa kromosomitutkimuksessa vaan ns. molekyylikaryotyyppitutkimuksessa.

22q11.2-alueella esiintyy myös toinen poikkeavuus eli 22q11.2 deleetio, josta on erillinen tietolehtinen.

Oireet ja löydökset

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymän oirekirjo vaihtelee suuresti. Molekyylikaryotyyppitutkimus tehdään yleensä tilanteissa, joissa on havaittu tai epäillään kasvun ja kehityksen ongelmia yhdistyneenä rakennepoikkeamiin. Siten diagnoosin saaneilta henkilöiltä löydetään tyypillisesti näitä oireita. Kun heidän vanhempiaan ja muuta sukua tutkitaan, havaitaan erittäin usein, että duplikaatio löytyy myös toiselta terveistä vanhemmista ja muiltakin sukulaisilta. Onkin jopa pohdittu, onko itse asiassa kysymys sairautta aiheuttavasta kromosomimuutoksesta, vai normaalivariaatioon kuuluvasta poikkeamasta.

Raskausaikana sikiön kehitystä yleensä pidetään tavallisena, joskin joskus ultraääni saattaa paljastaa sydämen tai virtsaelinten rakenteellisen poikkeavuuden tai kasvoalueen halkion. Vastasyntyneenä jokin näistä rakennepoikkeamista saattaa olla ensimmäinen oire. Halkiot ovat tavallisimmin suulaessa, jonka toiminta saattaa olla poikkeava silloinkin kun halkiota ei ole ja johtaa imemisvaikeuksiin vastasyntyneellä. Kasvonpiirteet ovat hieman erikoiset, mutta eivät niin silmiinpistävät, että niitä aina havaittaisiin. Piirteissä erikoista on silmien sijaitseminen hieman etäällä toisistaan ja joskus ulkonurkistaan alaspäin vinossa asennossa, kulmakarvat sijaitsevat hiukan korkealla ja silmäluomi saattaa riippua osittain silmän päällä (ptoosi). Kaikkia näitä rakenteisiin liittyviä seikkoja havaitaan vain osalla niistä, joilla on 22q11.2-duplikaatio. Tavallisimpia oireita ovat oppimisen lievät tai hankalammat ongelmat. Osalla henkilöistä esiintyy ADHD-tyyppisiä oireita, autismikirjon oireita tai epäsosiaalista käyttäytymistä.

Taudin syy ja periytyminen

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymä aiheutuu kromosomin 22 alueella olevasta pienestä kahdentumasta (duplikaatio). Kyseinen alue on rakenteeltaan sellainen, että sukusolujen muodostumisprosessissa siihen tulee useimpia muita kromosomialueita herkemmin pieniä muutoksia: jokin pieni alue puuttuu (deleetio) tai, tässä oireyhtymässä, kahdentuu. Alueen koko hieman vaihtelee: joillakin henkilöillä kahdentunut alue on hyvin pieni, toisilla hieman suurempi. Kahdentuneella alueella on yleensä muutamia kymmeniä geenejä ja yhden niistä, TBX1-geenin, arvellaan olevan tärkein oireyhtymän syntymisen kannalta.

Ei tiedetä, miksi suuri osa henkilöistä, joilla on ko. alueen duplikaatio, ei kuitenkaan saa mitään, tai vain hyvin lieviä oireita. Koska monet ovat oireettomia, perustavat he perheen normaaliin tapaan, ja tästä syystä duplikaatio hyvin usein on peritty toiselta vanhemmalta. Monien muiden, vakavampioireisten mikroduplikaatioiden tai –deleetioiden suhteen asia ei ole näin, vaan valtaosa muutoksista on syntynyt uusina vain yhdessä sukusolussa.

Kun henkilöllä on 22q11.2-duplikaatio, periytyy se lapselle joka kerta 50%:n todennäköisyydellä riippumatta siitä, onko henkilöllä oireita vai ei.

Yleisyys

Koska duplikaatio ei aina aiheuta oireita, ei sen yleisyydestä ole varmaa käsitystä. Erään rakenteen ja kehityksen poikkeavuuksia selvitelleen tutkimuksen valossa 22q11.2 duplikaation yleisyys tällaisessa potilasjoukossa olisi noin 1/700.

Miten 22q11.2-duplikaatio diagnosoidaan?

Näin pieni kromosomiduplikaatio ei näy tavallisessa kromosomitutkimuksessa. Koska kyseisellä alueella esiintyy paljon kromosomideleetioita, kehitettiin menetelmä tunnistaa niitä ns. FISH-koettimilla, jotka kertovat, onko tämä alue normaali kummassakin kromosomissa 22. Näitä tutkimuksia tehtiin, kun epäiltiin 22q11.2-deleetio-oireyhtymää, jolloin ”vahingossa” havaittiin, että joillain henkilöillä alue oli kahdentunut. Koska tutkituilla henkilöillä oli epäilty deleetiota, olivat oireet siihen sopivia, ja ajateltiinkin että oireisto olisi suunnilleen samanlainen sekä deleetiossa että duplikaatiossa.

Nykyään 22q11.2-duplikaatio todetaan yleensä molekyylikaryotyyppi-tutkimuksella, joka tunnistaa pieniä puutoksia tai kahdentumia (deleetioita ja duplikaatioita) missä tahansa kromosomistossa. Tutkimusta käytetään epäiltäessä erilaisia kasvun, rakenteen ja/tai kehityksen poikkeavuuksia ja siksi on havaittu, että 22q11.2-duplikaation oirekirjo eroaa jonkin verran 22q11.2-deleetion oireista. Mm. kasvonpiirteet ja sydänvikojen kirjo ovat erilaiset, ja duplikaatioon liittyy useammin autistisia ja/tai epäsosiaalisia piireteitä. Samoin lievät oireet ja oireettomuus ovat yleisempiä.

Teknisesti 22q11.2-duplikaatio on mahdollista tunnistaa sikiöaikana istukan tai lapsiveden soluista, mutta sikiödiagnostiikka ei kertoisi mitään mahdollisten oireiden vaikeusasteesta.

Hoito, kuntoutus ja tulevaisuuden näkymät

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymän oireet eivät ole luonteeltaan eteneviä, eli lapset kasvavat ja kehittyvät heillä olevien oireiden puitteissa omaa tasaista tahtiaan. Hoito ja kuntoutus on yksilöllistä. Rakenteelliset viat hoidetaan tarvittaessa leikkauksilla. Kuulo on syytä tarkistaa erityisesti lievän kuulovamman varalta. Lapset tarvitsevat usein puheterapiaa viivästyneen puheen mutta myös suulakiongelmien takia. Oppimista ja sosiaalista osallistumista tulee tukea tilanteista riippuen. Monien lasten kohdalla tarvitaan moniammattillisen hoito- ja kuntoutustiimin tukea, kun taas toiset, lieväoireisemmat, eivät kenties tarvitse juuri lainkaan kuntoutusta tai seurantaa.

22q11.2-duplikaatio-oireyhtymää opitaan todennäköisesti tuntemaan paremmin lähivuosina ja saadaan kokemusta parhaista kuntoutusmuodoista, mutta erityistä juuri tähän oireyhtymään suunnattua lääke- tai muuta hoitoa ei ole näköpiirissä.

Perheiden tuki

Tukea tarjoaa 22q11 Finland ry, jonka tarkoituksena on mm. lisätä tietoisuutta 22q11.2-duplikaatio ja deleetio-oireyhtymistä. Harvinaiskeskus Noriossa puolestaan ylläpidetään vertaistukirekisteriä ja Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.

Vertaistukirekisteri puh. 044 7700 146
Perinnöllisyyshoitaja puh. 044 5765 439
harvinaiskeskusnorio@tukiliitto.fi

Kokemustietoa 22q11.2-duplikaatio-oireyhtymästä

Lähteet

Orphanet: 22q11.2 duplication syndrome
Unique: 22q11 duplications

 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus