1p36 deleetio-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

1p36 deleetio-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 18.2.2021

 

Mososomia 1p36 syndrome
Distal monosomy 1p36
Deleetio 1p36

 

Lyhyesti

1p36 deleetio-oireyhtymä on eräs yleisimmistä kromosomideleetio-oireyhtymistä. Oireyhtymää kuvaavat epätyypilliset kasvonpiirteet, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, nielemisvaikeudet, kehitysviiveet, kehitysvammaisuus, epilepsiakohtaukset, synnynnäiset sydänviat, heikentynyt kuulo- ja näköaisti ja jo ennen syntymää alkanut heikko kasvu, joka johtaa lyhytkasvuisuuteen. Oirekirjoon vaikuttaa geneettisen muutoksen laatu, joka voi vaihdella huomattavasti yksilöstä toiseen. Täten alla esitettyjä oireita ei esiinny kaikilla, joilla on 1p36 deleetio perimässään, ja vastaavasti oireisiin voi kuulua muitakin oireita kuin tässä oireyhtymäkuvauksessa mainittuja.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneellä ilmenevä hypotonia on tavallista 1p36-deleetio-oireyhtymässä (95 % tapauksista) ja se viivästyttää mm. motorista kehitystä ja hienomotoriikan oppimista. Hypotonia haittaa myös nielemistä, syömistä ja puheen tuottamista.

Oireyhtymälle tyypillisiin kasvonpiirteisiin kuuluvat kallon ja kasvojen poikkeavuudet, kuten mikrobrakykefalia eli pieni ja lyhyt pää (65 %), suorat kulmakarvat, syvällä päässä sijaitsevat silmät, leveä ja matala nenänselkä, keskikasvojen vajaakehitys, nenän ja ylähuulen välillä oleva pitkä ylähuulen vako, terävähkö leuka sekä matalalla sijaitsevat ja taaksepäin kiertyneet poikkeavan muotoiset korvat. Usein löydöksenä on myös suuri ja myöhään sulkeutuva pään etuosan aukile (77 % tapauksista), joka on syntymän aikoihin yli 3 cm leveä. Suu ja huulihalkio voivat olla mahdolliset ja ne voivat haitata mm. lapsen syömistä ja suun käyttöä.

Sormissa ja varpaissa voi esiintyä kamptodaktyliaa eli yhden tai useamman sorminivelen jäykistymistä koukkusentoon. Lisäksi jalat, sormet ja varpaat voivat olla tavallista lyhyemmät.

Kehitysvammaisuutta ilmenee kaikilla, mutta sen vaikeusaste vaihtelee. Yleensä kehitysvammaisuus on vaikeaa tai syvää (90 %), kun taas kymmenesosalla (10 %) kognitiivisissa taidoissa on lieviä tai keskivaikeita puutteita. Osa (n. 25 %) osaa käyttää muutamia sanoja tai lyhyitä lauseita itsensä ilmaisemiseksi. Suurin osa (75 %) ei kuitenkaan opi puhumaan lainkaan. Halu kommunikointiin paranee kuitenkin ajan mittaan. Noin 90 %:lla on vakavia oppimishäiriöitä ja puolella todetaan käytöshäiriöitä, kuten itsensä puremista ja kiukunpuuskia. Puolella potilaista (50 %) on epilepsia. Epilepsian puhkeamisikä, tyypit ja vaikeusasteet vaihtelevat. Diagnosoiduissa oireyhtymätapauksissa epilepsia on usein puhjennut kahden ikävuoden tienoilla, joillakin jopa neljän päivän jälkeen syntymästä. Erilaisia aivojen rakennepoikkeavuuksia todetaan n. 88 %:lla.

Noin 70 %:lla todetaan jonkinasteisia synnynnäisiä sydänvikoja (71 %) tai kardiomyopatiaa. Kuulonalenemaa todetaan lähes puolella tapauksista (47 %). Ne voivat olla tyypiltään sensorineuraalisia eli sisäkorvaan liittyviä tai konduktiivisia eli ulko- ja/tai välikorvaan liittyviä. Sensorineuraalisessa kuulonalenemassa sisäkorvan aistisoluissa tai kuulohermossa on vaurioita, jotka estävät kuuloaistimuksen siirtymisen aivojen kuuloalueelle ja vastaavasti kuuloaistimuksen syntymisen aivoissa. Konduktiivisessa kuulonalenemisessa ääniaallon eteneminen sisäkorvaan on estynyt. Kyseessä voi olla esimerkiksi liimakorva. Näköongelmia, kuten karsastusta ja nystagmusta eli silmävärvettä, on puolella potilaista.

Muita 1p36-deleetio-oireyhtymään liittyviä piirteitä ovat mm. luustopoikkeavuudet (41 %), ulkoisten sukupuolielinten rakenteelliset poikkeavuudet (25 %) ja joskus myös kilpirauhasen vajaatoiminta sekä poikkeavuudet munuaisissa (22 %). 

Oireyhtymää sairastavilla on hyvä muisti, etenkin kasvojen ja paikkojen osalta.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymä johtuu deleetiosta eli häviämästä kromosomissa 1 (1p36.13-1p36.33). Tämä deleetio tapahtuu vain toisessa vastinkromosomissa ts. kyse on heterotsygoottisesta deleetiosta. Deleetio poistaa useita vastingeenejä perimästä. Kromosomideleetion laajuus ja alkamispaikka kromosomialueella 1p36.13-1p36.33 voivat vaihdella huomattavasti yksilöstä toiseen.

Noin puolessa tapauksista (52 %) deleetiot ovat täysin uusia ja suvussa siis aikaisemmin esiintymättömiä nk. de novo-mutaatioita. Nämä mutaatiot ovat syntyneet sukusolujen kehittyessä tai varhaisen alkion kehityksen aikana pian hedelmöityksen jälkeen. Viidesosalla (20 %) oireyhtymä on periytynyt oireettomalta vanhemmalta, jolla on perimässään tasapainoinen translokaatio. Tasapainoisessa translokaatiossa joidenkin kromosomien välillä on tapahtunut geneettisen materiaalin vaihtumista ilman muutoksia kromosomimateriaalin kokonaismäärässä. Tällöin lapsi on perinyt vanhemmaltaan translokaation epätasapainoisena ja häneltä on tässä tapauksessa deletoitunut eli hävinnyt kromosomin 1p36 alueelta geneettistä materiaalia. Huomionarvoista on, että 1p36 deleetio-oireyhtymään voi liittyä myös muita kromosomirakenteiden muutoksia, joilla on vaikutuksensa potilaan piirteisiin ja oireisiin.

Oireyhtymässä on havaittu haploinsuffisienssiä tiettyissä geeneissä ts. yhden geenin riittämättömyyttä ylläpitää normaalia yksilönkehitystä. Tällaisia geenejä ovat mm. MMP23B, GABRD, SKI, PRDM16, KCNAB2, RERE, UBE4B, CASZ1, PDPN, SPEN, ECE1, HSPG2 ja LUZP1. Toisin sanoen 1p36-deleetion vuoksi perimässä on siis vain yhdet kappaleet ko geenejä kahden vastingeenin sijaan, mikä ei riitä tuottamaan edellä mainittujen geenien ominaisuuksia yksilön kasvun tueksi.

1p36 deleetio-oireyhtymän esiintyvyys on 1:5000 - 1: 10 000. Oireyhtymä esiintyy sekä nais- että miessukupuolella, mutta jopa noin 65 % oireyhtymätapauksista on todettu naissukupuolella.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan ja diagnoosin varmistaa kromosomianalyysi, joka voidaan tehdä esimerkiksi FISH-tutkimuksena tai kromosomaalisena mikrosirututkimuksena.  Sydänfilmillä eli elektrokardiografialla (EKG) voidaan tarkastella mahdollisia synnynnäisiä sydänvikoja, magneettikuvauksessa voidaan havaita mahdolliset aivojen poikkeavuudet ja aivosähkökäyrässä eli elektroenkefalografiassa (EEG) epileptiset muutokset aivojen sähköisissä toiminnoissa. Näkö- ja kuulontutkimukset, neurologin arvio ja luuston ja munuaisten poikkeavuuksien tutkiminen ovat muita esimerkkejä oireyhtymään liittyvistä perustutkimuksista.

Erotusdiagnostiikassa huomioon otettavia oireyhtymiä ovat mm. Rettin oireyhtymä, Smith-Magenisin oireyhtymä, Aicardin oireyhtymä sekä Angelmanin ja Prader-Willin oireyhtymät.

Niille vanhemmille, joilla tiedetään olevan kromosomin 1 (1q36) uudelleenjärjestyminen tai joilla on jo yksi lapsi, jolla on 1p36-deleetio-oireyhtymä, voivat halutessaan saada perinnöllisyysneuvontaa oireyhtymän periytymisriskin arvioimiseksi. Myös sikiödiagnostiikka on mahdollista.

Hoito on moniammatillista ja siihen sisältyy säännöllinen terveydentilan seuranta. Hoito on oireiden mukaista. Esimerkiksi epilepsiaa hoidetaan normaalikäytäntöjen mukaisesti. Suu- ja huulihalkio sekä synnynnäiset sydänviat voidaan korjata kirurgisesti. Osa vastasyntyneen sydämen rakennepoikkeavuuksista voi korjaantua myös itsestään. Kilpirauhasen toimintaa mittaavat laboratoriokokeet on tehtävä kerran vuodessa. Syömisen ja kasvun onnistumista on seurattava ja tuettava.

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetuista terapioista on suuresti hyötyä. Kuntoutus, jossa keskitytään kognitiivisten, motoristen, sosiaalisten ja kommunikaatioon liittyvien taitojen kehittämiseen, on tärkeää. Esimerkiksi osa potilaista voivat oppia käyttämään kommunikaationsa avuksi kuvia ja elekieltä. Vanhemmat ovat myös huomanneet, että musiikin, valojen, näköaistin ja kosketuksen hyödyntäminen lisäävät oppimisen iloa. Uutta opeteltaessa erityisen tärkeää on olla kärsivällinen, kannustava ja rohkaiseva. Toisto on oppimisen kulmakivi.

Eliniän ennuste

Oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu, joten eliniän ennusteesta on vaikea antaa luotettavaa tietoa. Eliniänodote myös vaihtelee suuresti yksilöstä toiseen. Niillä henkilöillä, joilla deleetio poistaa DNA:sta nimenomaa kromosomin 1p36.3 aluetta, näyttäisi olevan huonoin eliniänodote. Vastaavasti osalla on hyvinkin hyvä eliniänodote ja he voivat elää aikuisiksi. Osa oireista, kuten epilepsia, näyttäisivät helpottuvan iän myötä. Jatkuva huolenpito ja lääketieteellinen tuki ovat tarpeelliset arjessa.

Historia

Ensimmäinen tieteelliset julkaisut 1p36-deleetioista ovat 1980-luvun alusta, mutta näissä tapauksissa kromosomimuutos käsitti epätasapainossa olevan translokaation, jonka seurauksesta kromosomiin 1 oli siirtynyt myös muista ei-homologisista kromosomeista geenimateriaalia. Vuonna 1987 kuvattiin potilas, jonka oireet johtuivat vain 1p36-deleetiosta. Tästä eteenpäin on diagnosoitu muita potilaita, joilla on perimässään 1p36-deleetio, ja siten oireyhtymän ominaispiirteistä on saatu yhä parempaa tietoa.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: 1p36-deletionssyndromet
Unique 1p36 deletion syndrome
MedlinePlus: 1p36 deletion syndrome
1p36 Deletion Support and Awareness

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Facebookista löytyy hakusanalla "1p36" englanninkielisiä keskusteluryhmiä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: 1p36 deletion syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Chromosome 1p36 deletion syndrome
GeneReviews®: 1p36 Deletion Syndrome
Valerie K. Jordan, Hitisha P. Zaveri ja Daryl A. Scott. 1p36 deletion syndrome: an update. The Application of Clinical Genetics. 2015: 8 189-200.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus