16p11.2 mikroduplikaatio

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

16p11.2 mikroduplikaatio

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 20.5.2021
 
Miroduplication 16p11.2


Lyhyesti

Mikroduplikaatio 16p11.2 on harvinainen kromosomimuutos. Se johtuu hyvin pienen kromosomialueen kahdentumasta kromosomissa 16. Usein siihen liittyy erilaisia kehitysviiveitä, käyttäytymisongelmia sekä pakonomaista tai toistuvaa käyttäytymistä. Ulkonäössä voi olla joitakin poikkeavuuksia ja kehon rakenne voi olla hoikka ja pitkä. Osalle mikroduplikaatio 16p11.2 ei aiheuta oireita.

Koska mikroduplikaatiosta 16p11.2 on kertynyt vasta vähän lääketieteellistä tietoa, alla oleva oireyhtymän yleisesittely on monelta osin suppea. Vaikka useimmat alla kuvatut oireet ovat monilla henkilöillä monilta osin yhteneväiset, niissä on kuitenkin merkittävää yksilöllistä vaihtelua. Mahdolliset muut kromosomi- ja/tai geenitason muutokset voivat vaikuttaa oirekuvaan. 

Oireet ja löydökset

Mikroduplikaatiossa 16p11.2 voi esiintyä lieviä poikkeavia kasvonpiirteitä. Osalla voi esiintyä mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä. Lisäksi henkilöt voivat olla alipainoisia ja suhteellisen pitkiä. Joskus vastasyntyneillä esiintyy synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia, jotka voivat käsittää eri elimiä tai elinjärjestelmiä ja aiheuttaa joitakin terveyspulmia. Synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien yhteys mikroduplikaatioon 16p11.2 on kuitenkin vielä epäselvä.

Mikroduplikaatioon 16p11.2 voi liittyä puheen, oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Joillakin oireet ovat hyvin vähäiset tai niitä ei ole ollenkaan. Toisilla ne voivat olla vakavammat. Kehitysviiveitä voi esiintyä esimerkiksi puheen aloittamisessa sekä istumisen, liikkumisen ja kävelemisen oppimisessa. Joillakin voi esiintyä kehitysvammaisuutta. Useimmiten ensimmäiset tunnistettavat sanat ilmaistaan 16 kuukauden ja 4-5 vuoden välisenä aikana tai joskus tätäkin myöhemmin. Vaihteluväli on siis suurta. Kaikki eivät opi puhumaan selkeästi. Osa täydentää ilmaisuaan elekielen, äänteiden tai muiden kommunikaatiotapojen avulla. Joillakin voi ilmetä myös haasteita puheen ymmärtämisessä.

Viiveet liikkumisen oppimisessa ovat usein vähäisiä. Kaikki potilaat, joita on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa, ovat oppineet kävelemään, mutta hiukan normaalia myöhemmin, noin 11-18 kuukauden tietämillä. Taaperoiässä lapset saattavat kompastella ja he voivat oppivat kiipeämään portaita tavallista myöhemmin, kuten esimerkiksi kahden vuoden ikäisinä. Joillakin mikroduplikaatioon 16p11.2 liittyy hypotonisuutta eli alentunutta lihasjänteyttä.

Mikroduplikaatiossa 16p11.2 esiintyy usein oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksista huolimatta useimmat oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja käyttämään tietokonetta. Oppimisen tukemisen tarve tulee usein selkeämmin esiin ylemmillä koululuokilla ja opiskeluasteilla.

Mikroduplikaatioon 16p11.2 voi liittyä ylivilkkautta ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä eli ADHD:tä sekä muita käyttäytymisen haasteita. Mikroduplikaatio 16p11.2 on toiseksi yleisin kromosomimuutos, joka on liitetty autismiin. Kuitenkaan läheskään kaikilla henkilöillä ei ole autismikirjon häiriöitä tai autistisia piirteitä. Mikroduplikaatio 16p11.2 voi altistaa myös mielenterveyspulmiin, kuten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, levottomuuteen, masennukseen ja skitsofreniaan.

Mikroduplikaatiossa 16p11.2 voi ilmetä myös epilepsiaa. Usein ensimmäinen kohtaus ilmaantuu alle vuoden ikäisellä vauvalla. Epilepsia voi hävitä tai lievittyä lapsen vanhetessa. Epilepsia voi olla yhteydessä QPRT-, DOC2A- ja SEZ6L2-geenien kahdentumiseen. Yleensä epilepsia saadaan lääkityksellä hyvin hallintaan.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Mikroduplikaation 16p11.2 oireet johtuvat hyvin pienen kromosomialueen kahdentumisesta kromosomin 16 pienessä käsivarressa, p, kromosomialueella 11.2 (16p11.2). Kahdentuneen kromosomialueen pituus ja sijainti kromosomissa vaikuttavat oireisiin. Usein mikroduplikaatio 16p11.2 kohdistuu noin 27 tunnettuun geeniin.

Mikroduplikaatio 16p11.2 voi olla periytynyt jommalta kummalta vanhemmalta lapselle tai joskus kromosomimuutos voi olla syntynyt hedelmöitykseen osallistuneessa sukusolussa, munasolussa tai siittiössä, sattumalta nk. de novo-mutaation seurauksesta. Mikrodublikaatio periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vain toisessa kromosomista 16 oleva mikroduplikaatio on riittävä aikaansaamaan mahdolliset oireet. Useimmiten kromosomimuutos on periytynyt. De novo-mutaatiot ovat mikroduplikaation 16p11.2 kohdalla siis harvinaisempia. Mikroduplikaation 16p11.2 syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

Perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla voidaan selvittää onko lapsi perinyt mikroduplikaation 16p11.2 toiselta vanhemmaltaan vai onko se uuden de novo-mutaation seurausta. Lisäksi vastaanotolla voidaan selvittää mikä on perheen seuraavien lasten todennäköisyys mikroduplikaatioon 16p11.2 jo ennen mahdollisen raskauden alkua. Jos vanhempien perimässä ei ole 16p11.2 mikroduplikaatiota, perheen todennäköisyys saada lapsi, jolla olisi 16p11.2 mikroduplikaatio, on alle prosentin luokkaa. Sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei voida kuitenkaan poissulkea. Sukusolumosaikismista voi halutessaan lukea lisää Syventävää tietoa perinnöllisyydestä - 70 kysymystä ja vastausta-osiosta kohdasta Mosaikismi. Jos mikroduplikaatio 16p11.2 on periytynyt, kaikissa seuraavissa raskauksissa perheellä on 50 %:n todennäköisyys saada lapsi, jolla on tämä kromosomimuutos perimässään.

Mikroduplikaatio 16p11.2:n yleisyydestä on useita eri arvioita lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Todennäköisesti se on alidiagnosoitu, koska osalle kromosomimuutos ei aiheuta minkäänlaisia oireita ja täten henkilö ei hakeudu perinnöllisyystutkimuksiin. Eräs arvio mikroduplikaation 16p11.2 esiintyvyydestä on kolme tapausta 10 000 henkilöä kohden.

Diagnoosi ja hoito

Kliinisen tutkimuksen lisäksi kromosomitutkimukset ovat välttämättömät oireyhtymädiagnoosin selvittämiseksi ja asettamiseksi. Hoito määräytyy kunkin potilaan oireiden mukaan ja voi käsittää esimerkiksi toiminta-, puhe- ja fysioterapian. Säännöllinen oppimisen tukeminen ja kehityksen säännöllinen seuranta ovat tärkeitä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on hyvä.

Historia

Mikroduplikaatio 16p11.2 tunnistettiin 2000-luvulla. Siihen liittyvät tiedot ovat vielä vähäiset.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Simons Searchlight.org: 16p11.2 Duplication ja 16p11.2 Duplication (Distal)

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): 16p11.2 duplication
MedlinePlus: 16p11.2 duplication

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Orphanet: 16p11.2p12.2 microduplication syndrome
Orphanet: Proximal 16p11.2 microduplication syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Chromosome 16p11.2 duplication syndrome
Unique: 16p11.2 microduplications

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus